Ewakuacja stacji kolejowej w Londynie i zamknięcie terenu wokół niego! “Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie”.

Ewakuac­ja stacji Vic­to­ria po ogłosze­niu “alar­mu bez­pieczeńst­wa”, polic­ja zale­ca unikać tego obszaru. Londyńs­ka stac­ja kole­jowa została ewakuowana po zgłosze­niu “ostrzeże­nia o niebez­pieczeńst­wie”. Rzecznik pra­sowy Trans­port For Lon­don napisał na Twit­terze: “Stac­ja kole­jowa Vic­to­ria została zamknię­ta z powodu alar­mu bez­pieczeńst­wa”. Na miejs­cu są wszys­tkie służ­by.

Reklama

 

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

AKTUALIZACJA: Polic­ja powiedzi­ała, że był to tylko incy­dent. Stac­ja została ponown­ie otwarta ale trze­ba liczyć się z opóźnieni­a­mi nawet do godziny 20 cza­su lokalnego.

Reklama

Close Menu
Close Panel