87-latka wpadła do rowu. Temperatura wynosiła -21 stopni

Skarżyscy polic­jan­ci odnaleźli 87-let­nią kobi­etę mającą prob­le­my z pamię­cią, która dzisi­aj w nocy wyszła niepostrzeże­nie z domu. Polic­jan­ci odnaleźli ją w przy­drożnym rowie. W tamtej chwili tem­per­atu­ra powi­etrza wynosiła -21 stop­ni. Kobi­eta naty­ch­mi­ast trafiła pod opiekę lekarzy.

Reklama

Dzisi­aj około godziny 4.00 dyżurny komendy otrzy­mał zgłosze­nie o zaginię­ciu 87-lat­ki na tere­nie gminy Łącz­na. Z przekazanych infor­ma­cji wynikało, że kobi­eta wyszła niepostrzeże­nie z domu w środ­ku nocy. Kiedy blis­cy zori­en­towali się, że jej nie ma, rozpoczęli poszuki­wa­nia.

Reklama

Polic­jan­ci po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o zaginię­ciu senior­ki, naty­ch­mi­ast przys­tąpili do dzi­ałań. W trak­cie sprawdza­nia terenu miejs­cowoś­ci, funkcjonar­iusze odnaleźli zagin­ioną kobi­etę.

87-lat­ka leżała w przy­drożnym rowie, częś­ciowo przysy­pana śniegiem, w miejs­cu odd­alonym około kilka­dziesiąt metrów od jej pos­esji. Nie miała na sobie ani kurt­ki, ani czap­ki. Polic­jan­ci naty­ch­mi­ast udzielili jej pomo­cy. W celu ograniczenia utraty ciepła, użyli spec­jal­nej folii ter­micznej, a następ­nie wprowadzili kobi­etę do radiowozu i okryli kurtką. W chwili odnalezienia tem­per­atu­ra otoczenia wskazy­wała -21 stop­ni Cel­sjusza.

Naty­ch­mi­ast pod­jęte dzi­ała­nia przez polic­jan­tów przy­czyniły się do szczęśli­wego odnalezienia 87-lat­ki. Kobi­eta szy­bko trafiła pod opiekę lekarzy. To kole­jne zdarze­nie w ostat­nim cza­sie, w którym dzi­ała­nia polic­jan­tów stały się nieoce­nione. Dzię­ki pomo­cy funkcjonar­iuszy życiu kobi­ety nic już nie zagraża.

Close Menu