Kraków: brutalne morderstwo z użyciem siekier i maczet. Antyterroryści zatrzymali 4 osoby

Wczo­raj siły spec­jalne policji wspier­ane przez inne jed­nos­t­ki weszły równocześnie do kilku mieszkań. Zatrzy­mano 4 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie. Zatrzy­ma­nia mają związek ze sprawą zabójst­wa 18-lat­ka, do którego doszło 30 sty­cz­nia br. przy ul. Teli­gi w Krakowie.

Reklama

30 sty­cz­nia br., ok. godz. 20-tej na ul. Teli­gi  w Krakowie doszło do ataku na 18-let­niego mężczyznę. Jak wyni­ka z doty­chcza­sowych ustaleń Proku­ratu­ry, pokrzy­wd­zonego zaatakowała gru­pa ok. 10 osób ubranych w czarne kurt­ki, z zamaskowany­mi twarza­mi z widoczny­mi emblemata­mi kibiców jed­nego z krakows­kich klubów piłkars­kich. Napast­ni­cy byli uzbro­jeni w maczety i siekiery. W wyniku zdarzenia pokrzy­wd­zony został przewieziony w stanie kry­ty­cznym do szpi­ta­la w Krakowie, gdzie w wyniku doz­nanych obrażeń zmarł 1 lutego br.

Reklama

W Proku­raturze Rejonowej Kraków Podgórze zostało wszczęte śledzt­wo w tej spraw­ie  z art. 159 k.k. i 158 par 3 k.k. w zw. z art. 11 par 2 k.k., niem­niej jed­nak zebrany mate­ri­ał dowodowy poz­wolił na  wydanie w odniesie­niu do częś­ci uczest­ników zdarzenia postanowień o przed­staw­ie­niu zarzutów m.in. z art. 148§1 k.k.

12 lutego br. Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji w Krakowie powołał zespół składa­ją­cy się z najbardziej doświad­c­zonych polic­jan­tów z komórek oper­a­cyjnych i śled­czych, tj. z wydzi­ału krymi­nal­nego, dochodzeniowo-śled­czego, wywiadu i anal­iz krymi­nal­nych, jak również wydzi­ału ds. zwal­cza­nia przestępc­zoś­ci pseudok­ibiców Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Gru­pa ta została powołana do real­iza­cji czyn­noś­ci wykry­w­czych w tej spraw­ie. Wynikiem pra­cy tej spec­grupy i proku­ratu­ry jest ustal­e­nie tożsamoś­ci  spraw­ców oraz ich zatrzy­manie.

Wczo­raj rano, na polece­nie Proku­ratu­ry funkcjonar­iusze Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie  wspo­ma­gani przez polic­jan­tów SPAP z Krakowa jak i innych kra­jowych jed­nos­tek, wes­zli równocześnie do kilku mieszkań. W wyniku real­iza­cji zatrzy­mano 4 mężczyzn, mieszkańców Krakowa, w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie. Dzisi­aj trafią do Proku­ratu­ry Rejonowej Kraków – Podgórze. Po przeprowadze­niu czyn­noś­ci pro­ce­sowych z udzi­ałem zatrzy­manych będą pode­j­mowane decyz­je co do stosowa­nia środ­ków zapo­b­ie­gaw­czych.

W dal­szym ciągu prowad­zone są czyn­noś­ci zmierza­jące do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu i zatrzy­ma­nia pozostałych współspraw­ców.

Close Menu