Policjanci przejęli ponad ćwierć tony narkotyków! Warte są kilkanaście milionów złotych!

Polic­jan­ci z komendy wojew­ódzkiej w Gdańsku zatrzy­mali 25-let­niego mężczyznę, który prze­woz­ił w swoim samo­chodzie narko­ty­ki. W sum­ie w swoim peu­geo­cie miał blisko 300 kg różnego rodza­ju środ­ków odurza­ją­cych. Czarnorynkowa wartość zabez­piec­zonych sub­stancji to kilka­naś­cie mil­ionów zło­tych. Za tego rodza­ju przestępst­wo grozi nawet 10 lat więzienia.

Reklama

Funkcjonar­iusze z Wydzi­ału d/​w z Przestępc­zoś­cią Narko­tykową KWP w Gdańsku od kilku miesię­cy pra­cow­ali nad rozpra­cow­aniem grupy przestępczej, która miała zaj­mować się rozprowadzaniem narko­tyków na tere­nie Pomorza. W wyniku inten­sy­wnych dzi­ałań polic­jan­ci ustalili, że jeden z mieszkańców Rumii może mieć związek z tą przestępczą dzi­ałal­noś­cią. Mundurowi pode­jrze­wali, że reg­u­larnie prze­wozi on narko­ty­ki, m.in. kokainę i mar­i­huanę z terenu wojew­ództ­wa mazowieck­iego na Pomorze. Tu zabro­nione sub­stanc­je miały być dalej rozprowadzane.

Efek­tem dzi­ałań mundurowych było zatrzy­manie w ubiegłą środę 25-let­niego mieszkań­ca Rumii, w momen­cie kiedy prze­woz­ił blisko 300 kg różnego rodza­ju narko­tyków. W jego dostaw­czym peu­geo­cie polic­jan­ci wspól­nie z funkcjonar­iusza­mi Pomorskiego Urzę­du Cel­no-Skar­bowego w Gdyni, znaleźli między inny­mi 140 kg mar­i­huany, 114 kg haszyszu i 2 kg kokainy. Do przeszuka­nia wyko­rzys­tano psa służbowego przeszkolonego do ujaw­ni­ana narko­tyków. Zaz­naczył on na jed­nym z kar­tonów obec­ność środ­ków odurza­ją­cych.

Reklama

Następ­nym krok­iem w tej spraw­ie było zatrzy­manie 41-let­niego mieszkań­ca Mazowsza, który współpra­cow­ał z zatrzy­manym wcześniej mężczyzną. Polic­jan­ci ustalili, że to właśnie u niego dokony­wane były przeładun­ki narko­tyków. Pod­czas przeszuka­nia jego mieszka­nia funkcjonar­iusze zabez­pieczyli na poczet przyszłych kar gotówkę: 100 tys. dolarów, 27 200 zło­tych oraz 16 490 euro.

W wyniku przeprowad­zonej real­iza­cji f-sze KWP w Gdańsku zlik­wid­owali jeden z więk­szych trans­portów narko­tyków, który miał zasil­ić odbior­ców na tere­nie wojew­ództ­wa pomorskiego. Sza­cow­ana wartość zabez­piec­zonych środ­ków wynosi 12 mln zł.

Polic­jan­ci i proku­ra­torzy z Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Gdańsku nadal inten­sy­wnie pracu­ją nad tą grupą przestępczą. Niewyk­luc­zone są dal­sze zatrzy­ma­nia. Za tego rodza­ju przestępst­wo grozi nawet 10 lat więzienia.

Close Menu