Gnał przez miasto wyprzedzając na przejściu. Utracił prawo jazdy i zapłacił dużą karę finansową

W piątkowy poranek polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego Komendy Miejskiej Policji w Kiel­cach, na drodze K-73 zatrzy­mali do kon­troli dwóch kieru­ją­cych, którzy pomi­mo ograniczenia pręd­koś­ci w obszarze zabu­dowanym przekroczyli doz­wolona pręd­kość. Obaj kieru­ją­cy stra­cili prawa jazdy.

Reklama

Fot. KMP Kielce

 

Pomi­mo ciągłych apeli oraz prowad­zonych akcji pro­fi­lak­ty­cznych, pod­czas których polic­jan­ci przy­pom­i­na­ją, że ulice nie są torem wyś­cigowym, a nad­mier­na pręd­kość jest najczęst­szą przy­czyną wypad­ków dro­gowych, nadal nie braku­je osób, ryzyku­ją­cych i stwarza­ją­cych realne zagroże­nie na drodze.

Reklama

Do jed­nej z takich sytu­acji doszło w piątek tuż po godzinie 7:00 na trasie kra­jowej nr 73 w Woli Moraw­ick­iej w powiecie kieleckim. Mundurowych, którzy jechali trasą od Kielc w kierunku Chmiel­ni­ka pojaz­dem wyposażonym w wide­o­re­jes­tra­tor wyprzedz­ił kieru­ją­cy oplem, nie zważa­jąc na oznakowanie poziome i pio­nowe jak również na manewr wyko­nany w rejonie prze­jś­cia dla pieszych.

Kieru­ją­cy oplem rozpędz­ił pojazd do 122 km/​h w obszarze zabu­dowanym. Mundurowi naty­ch­mi­ast zatrzy­mali do kon­troli 24-let­niego kieru­jącego. Mężczyz­na stracił pra­wo jazdy na najbliższe 3 miesiące, został ukarany 900 zło­towym man­datem, a na jego kon­to trafiło 20 punk­tów karnych. Na tej samej trasie po godzinie 8:00 polic­jan­ci zatrzy­mali w okoli­cach Ślad­kowa Małego kieru­jącego mer­cedesem. 45-latek przekroczył doz­woloną pręd­kość o 53 km/​h. Mężczyz­na cza­sowo stracił pra­wo jazdy i otrzy­mał 400 zło­towy man­dat oraz 10 punk­tów karnych.

Polic­jan­ci przy­pom­i­na­ją! Kierow­co przepisy ruchu dro­gowego są po to, by je przestrze­gać.

Opr. MB

Źródło: KMP w Kiel­cach

Close Menu