Tajemniczy powojenny pamiętnik szuka właściciela. Wewnątrz jest mowa o zagadkowej grupie

Pani Matyl­da opub­likowała na grupie Warsza­wa. Mieszkań­cy Warsza­wy i okolic intrygu­ją­cy wpis. Czytel­nicz­ka kupiła pamięt­nik w sklepie ze staro­ci­a­mi. Wewnątrz wyryte są inic­jały A.R. Rysio. Miał on córkę Ewę. Nie to jest jed­nak zagad­kowe.

Reklama

Kupiłam go w jak­iś staro­ci­ach, a oso­ba która go znalazła wiedzi­ała tylko że zna­j­dował się w starym meblu porzu­conym gdzieś na Bród­nie” — pisze Pani Matyl­da.

Reklama

W tych wpisach jest zawarta infor­ma­c­ja jeszcze o jakiejś grupie Venus lub miał on taką ksy­wkę. Podob­no dużo w okre­sie między­wo­jen­nym było wtedy takich nazw firm” — doda­je nasza Czytel­nicz­ka.

Jeżeli ktokol­wiek dyponu­je infor­ma­c­ja­mi o właś­ci­cielu lub córce właś­ci­ciela pamięt­ni­ka, prosimy o kon­takt.

Close Menu