PILNE: Krwawa masakra w liceum na Florydzie rannych nawet 50 osób są też zabici!

Biuro Szery­fa Broward Coun­ty reagu­je na zgłoszenia o strze­laninie w Stone­man Dou­glas High School w Park­land na Flo­ry­dzie. Ante­ny pokazu­ją SWAT i per­son­el medy­czny przed szkołą, uczniowie są ewakuowani.

Reklama

Lokalna polic­ja poda­je, że mógł być to atak ter­ro­rysty­czny.

Biuro Szery­fa Brow­na mówi, że są doniesienia o ofi­arach. Depar­ta­ment Straży Pożarnej Mar­gate powiedzi­ał, w CBS Mia­mi, że jest od 20 do 50 ran­nych.

Reklama

Strz­elec wciąż jest na wol­noś­ci, biuro szery­fa potwierdz­iło doniesienia na Twit­terze. Biały Dom powiedzi­ał, że prezy­dent Trump został poin­for­mowany o strze­laninie i mon­i­toru­je sytu­ację.

Polic­ja podała, że 1 oso­ba nie żyje a bilans może się zwięk­szyć.

AKTUALIZACJA: Spraw­ca strze­laniny został zatrzy­many jest prze­wożony przez policję do aresz­tu.

AKTUALIZACJA 2: Bilans zabitych wzrósł do 17 osób.


Close Menu
Close Panel