Kraśnik: Dwóch Rumunów pod pretekstem zbierania datków okradło 83-latka

O tym jak niebez­pieczne jest wpuszczanie do mieszka­nia obcych osób przekon­ał się 83-let­ni mieszkaniec gm. Kraśnik. Wpuś­cił on do domu dwóch mężczyzn, którzy wyko­rzys­tali jego zau­fanie i z szaf­ki w poko­ju zabrali port­fel z pieniędz­mi w kwocie 8 500 zł. Polic­jan­ci ustalili i zatrzy­mali spraw­ców w jed­nym z hoteli pod Radomiem. Okaza­li się nimi dwaj oby­wa­tele Rumu­nii w wieku 25 i 42-lat. Zatrzy­mani pode­jrze­wani są o doko­nanie podob­nych kradzieży w innych wojew­ództwach. Kradzież zagrożona jest karą do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Krymi­nal­ni z kraśni­ka zatrzy­mali dwóch mężczyzn nar­o­dowoś­ci rumuńskiej, którzy dokon­ali kradzieży pieniędzy z domu jed­nego z mieszkańców gminy kraśnik. Do zdarzenia doszło 10 lutego, gdy nieświadomy niebez­pieczeńst­wa 83-let­ni mężczyz­na wpuś­cił do mieszka­nia dwóch niez­na­jomych. Mężczyźni oświad­cza­jąc, że zbier­a­ją dat­ki na chore dziecko, wes­zli do mieszka­nia i wyko­rzys­tali podeszły wiek oraz nieuwagę właś­ci­ciela, zabier­a­jąc z szaf­ki w poko­ju port­fel z pieniędz­mi w kwocie 8 500 zł. Utratę oszczęd­noś­ci poszkodowany zauważył po kilku godz­i­nach. Na miejsce zdarzenia udali się polic­jan­ci z Kraśni­ka. Funkcjonar­iusze szczegółowo ustalili prze­bieg zdarzenia i rysopisy spraw­ców.

Reklama

Prowad­zone w spraw­ie kradzieży dzi­ała­nia oper­a­cyjne poz­woliły na wyty­powanie pode­jrze­wanych. Polic­jan­ci ustalili miejsce poby­tu obu mężczyzn. Do zatrzy­ma­nia doszło w pobliżu Rado­mia. W tym cza­sie spraw­cy kradzieży prze­by­wali w hotelu i nie spodziewali się wiz­y­ty polic­jan­tów. Okaza­li się nimi dwaj oby­wa­tele Rumu­nii w wieku 25 i 42-lat. Obaj nie posi­ada­ją stałego adresu zamel­dowa­nia na tere­nie RP. Mężczyźni zostali przewiezieni do komendy w Kraśniku i osadzeni w pol­i­cyjnym aresz­cie. Funkcjonar­iusze odnleźli przy nich część skradzionej kwoty.

Jak wstęp­nie ustalili polic­jan­ci, mężczyźni mogli dokon­ać podob­nych przestępstw na tere­nie innych wojew­ództw. Sprawa ma charak­ter roz­wo­jowy. Przestępst­wo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

J.M.

Close Menu
Close Panel