Zabójstwo starszej kobiety ze szczególnym okrucieństwem

Polic­jan­ci Wydzi­ału Krymi­nal­nego w Sulęcinie zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzanego o doko­nanie bru­tal­nego zabójst­wa 78-let­niej mieszkan­ki Sulęci­na. Skuteczne dzi­ała­nia oper­a­cyjne poz­woliły szy­bko wyty­pować, a następ­nie zatrzy­mać pode­jrzanego, który usłyszał już zarzut zabójst­wa ze szczegól­nym okru­cieńst­wem. 29-latek przyz­nał się do zbrod­ni.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

W czwartek (8 lutego) dyżurny Komendy Powia­towej Policji w Sulęcinie otrzy­mał zgłosze­nie od zaniepoko­jonych sąsi­adów, że w mieszka­niu starszej kobi­ety na tere­nie Sulęci­na głośno gra muzy­ka i nikt nie reagu­je na pukanie do drzwi. Na miejsce skierowany został dziel­ni­cowy, który ustal­ił, że miesz­ka tam 78-let­nia kobi­eta, z którą od dłuższego cza­su nie ma kon­tak­tu. Polic­jant pod­jął decyz­je o wyważe­niu drzwi. W mieszka­niu odnalazł skrępowane zwło­ki kobi­ety.

Reklama

Sprawą naty­ch­mi­ast zajęli się sulę­cińs­cy krymi­nal­ni, którzy w wyniku skutecznej pra­cy oper­a­cyjnej bard­zo szy­bko wyty­powali, a następ­nie zatrzy­mali pode­jrzanego o zabójst­wo mężczyznę. W wyniku dal­szych czyn­noś­ci pro­ce­sowych polic­jan­ci ustalili, że 29-latek wtargnął do mieszka­nia pokrzy­wd­zonej, obezwład­nił ją, skrępował ręce, nogi oraz zak­leił usta taśmą izo­la­cyjną. Następ­nie splądrował mieszkanie, krad­nąc znaczną ilość pieniędzy i biżu­ter­ię. Nieste­ty kobi­eta w następst­wie ponie­sionych obrażeń i braku swo­bod­nego odd­y­cha­nia zmarła. Krymi­nal­ni zatrzy­mali w tej spraw­ie także konku­binę 29-lat­ka, która usłysza­ła zarzut paserst­wa w związku prze­chowywaniem pieniędzy i kosz­townoś­ci skradzionych przez jej part­nera. Wobec 22-let­niej kobi­ety zas­tosowano dozór pol­i­cyjny. 29-let­ni mieszkaniec Sulęci­na usłyszał zarzu­ty zabójst­wa ze szczegól­nym okru­cieńst­wem i posi­ada­nia środ­ków odurza­ją­cych. Sąd zas­tosował wobec niego 3-miesięczny areszt tym­cza­sowy. W przeszłoś­ci był notowany za rozbo­je i oszust­wa, za co został skazany na wielo­let­nie więzie­nie. Tym razem za zabójst­wo grozi mu doży­wocie.

Close Menu
Close Panel