Mała dziewczynka rzucała królikami. Rodzicom grozi do 2 lat więzienia

Już niedłu­go polic­jan­ci zakończą postępowanie doty­czące znę­ca­nia się nad kró­lika­mi, a akta sprawy przekażą do sądu. Wczo­raj śled­czy przesłuchali i przed­staw­ili zarzut rodz­i­com oraz dzi­ad­kom dziew­czyn­ki za dopuszczanie do zadawa­nia bólu lub cier­pień zwierzę­tom. Ter­az o dal­szym losie tych osób zade­cy­du­je sąd. Za znę­canie się nad zwierzę­ta­mi grozi kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do 2 lat.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Pod koniec grud­nia ubiegłego roku polic­jan­ci z komis­ariatu w Miastku przyjęli zaw­iadomie­nie o możli­woś­ci popełnienia przestępst­wa znę­ca­nia się nad zwierzę­ta­mi. Infor­ma­c­ja doty­czyła rzu­ca­nia kró­lika­mi przez mała dziew­czynkę. Całej sytu­acji miały się przyglą­dać oso­by dorosłe. Śled­czy zabez­pieczyli wtedy również nagranie całego zdarzenia.

Reklama

Mundurowi ustalili, że do zdarzenia doszło w małej miejs­cowoś­ci z terenu powiatu tczewskiego. Polic­jan­ci z posterunku w Tuchomiu razem z inspek­tora­mi kosza­l­ińskiego odd­zi­ału Towarzyst­wa Opie­ki nad Zwierzę­ta­mi ode­brali właś­ci­cielom kró­li­ki.

Śled­czy pracu­jąc nad sprawą przesłuchi­wali świad­ków i usta­lali okolicznoś­ci zdarzenia. Współpra­cow­ali także z pra­cown­ika­mi Towarzyst­wa Opie­ki nad Zwierzę­ta­mi m.in w zakre­sie badań wetery­naryjnych kró­lików i obrażeń jakie doz­nały. Zebrane przez śled­czych mate­ri­ały dały pod­stawy do przed­staw­ienia zarzutów rodz­i­com oraz dzi­ad­kom dziew­czyn­ki, która nimi rzu­cała. Wczo­raj cała czwór­ka usłysza­ła zarzut znę­ca­nia się nad zwierzę­ta­mi poprzez świadome dopuszczanie do zadawa­nia bólu lub cier­pień. Ter­az o ich dal­szym losie zade­cy­du­je sąd.

Za znę­canie się nad zwierzę­ta­mi grozi kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do 2 lat.


Close Menu
Close Panel