Ewakuacja 2 tys. osób po znalezieniu niewybuchów w Dzierżoniowie

Pon­ad 2 tys. osób musi opuś­cić domy z okolic mostu przy ul. Sienkiewicza w Dzierżo­niowie. Zagroże­nie wyni­ka ze znalezienia paczek, w których może zna­j­dować się trotyl.

Reklama

By Skibaa1 — Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28290312

 

To dru­ga taka akc­ja ewakua­cyj­na, w ciągu kilku miesię­cy, w tym miejs­cu. W listopadzie ubiegłego roku znaleziono pod tym mostem pacz­ki z trotylem.

Reklama

Obszar obję­ty ewakuacją to teren zamknię­ty uli­ca­mi Koś­ciusz­ki (od skrzyżowa­nia z ul. Świd­nicką, do skrzyżowa­nia z ul. Kole­jową), Kole­jową (od ul. Koś­ciusz­ki, do ul. Strumykowej), ul. Batal­ionów Chłop­s­kich, ul. Pro­chową, ul. Przed­mieś­cie i ul. Świd­nicką.

Jak powiedzi­ał PAP ofi­cer pra­sowy Komendy Powia­towej Policji w Dzierżo­niowie Marcin Ząbek, mieszkań­cy muszą opuś­cić swo­je domy do godziny 9.00. „Obszar obję­ty ewakuacją pokry­wa się z tym z listopa­da, wów­czas domy i lokale usłu­gowe opuś­ciło pon­ad 2 tys. osób” — poin­for­mował polic­jant.

Ewakuac­ja może potr­wać cały dzień, ponieważ nie wiado­mo jak dłu­go będzie trwała akc­ja saperów. W znalezionych paczkach praw­dopodob­nie zna­j­du­je się trotyl. „To na razie pode­jrzenia, zawartość tych paczek stwierdzą saperzy” – zaz­naczył ofi­cer pra­sowy.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP


Close Menu
Close Panel