Zdjęcie, które podbija internet. Trzech zmęczonych panów i kobieta w ciąży

Sytu­ac­ja wydarzyła się w warsza­wskim metrze. Trzech, najwyraźniej zmęc­zonych panów, tak bard­zo było śpią­cych i zaab­sorbowanych patrze­niem w smart­fony, że najwyraźniej nie zauważyło sto­jącej obok kobi­ety w zaawan­sowanej ciąży.

Reklama

Fot. Gru­pa Czubasz­ki

 

O podob­nych sprawach pisze­my częs­to. Pub­liku­jąc zarówno listy od Czytel­ników i Czytel­niczek, jak i Nie jest bowiem tak, że ustępowanie kobiecie w ciąży jest wobec niej wyłącznie gestem uprze­j­moś­ci.

Reklama

Ciało mat­ki zmienia się bowiem wraz z roz­wo­jem dziec­ka. Brzuch jest coraz cięższy powodu­jąc ból krę­gosłu­pa, niekiedy nogi zaczy­na­ją puch­nąć i boleć, a orga­nizm ma więk­sze zapotrze­bowanie na tlen pod­czas ruchu.


Close Menu
Close Panel