Oburzająca historia niewidomej z autobusu. Sami nie wiemy jak to skomentować

Głupota, bezmyśl­ność czy chamst­wo? Sami nie wiemy jak nazwać zachowanie pewnej kobi­ety, koło której usi­adła niewido­ma dziew­czy­na. His­torię opisała Niewidzial­na Wys­tawa.

Reklama

Fot. tosiedzieje

 

Nasza Prze­wod­nicz­ka Ola przeżyła ostat­nio ‘intere­su­jącą’ przy­godę w komu­nikacji miejskiej” — opisu­je Niewidzial­na wys­tawa na swoim fanpage’u.

Reklama

Wchodząc do auto­busu miała zająć miejsce siedzące, jed­nak pani zaj­mu­ją­ca krze­sełko po sąsiedzku stanow­c­zo stwierdz­iła: ‘proszę tu nie siadać, ja zbier­am wszys­tkie choro­by od ludzi. Jeszcze tego mi potrze­ba’.

Ludzie zaskaku­ją nas bezus­tan­nie”.


Close Menu
Close Panel