PLL LOT zwiększą częstotliwość lotów na 25 trasach

W nad­chodzą­cym sezonie let­nim LOT zaofer­u­je o 130 lotów tygod­niowo więcej niż rok wcześniej. Częś­ciej pole­ci m.in. z Warsza­wy do Berli­na, Budapesz­tu, Pra­gi, Nowego Jorku, Tokio i Tel Awi­wu.

Reklama

Fot. PPL LOT

Jak poin­for­mowała w komu­nika­cie spół­ka, w tym roku — w porów­na­niu z sezonem let­nim w 2017 r. — najwięcej rejsów – o sie­dem – przy­będzie na trasach z Warsza­wy do: Krakowa (wzrost z 49 do 56 tygod­niowo, czyli do ośmiu dzi­en­nie), Budapesz­tu (z 26 do 33 tygod­niowo, do praw­ie pię­ciu dzi­en­nie) i Pra­gi (z 27 do 34 w tygod­niu – do niemal pię­ciu dzi­en­nie).
O pięć więcej rejsów tygod­niowo będzie z Warsza­wy do Pod­gori­cy, o cztery do Rzes­zowa i Zagrze­bia, a o trzy do Charkowa i Wenecji.

Częs­totli­wość połączeń wzrośnie też na trasach z Warsza­wy: do Los Ange­les (z czterech do sześ­ciu tygod­niowo), Nowego Jorku JFK (z dziewię­ciu do dziesię­ciu), do Tokio (z czterech do pię­ciu) z Krakowa do Chica­go (z jed­nego do dwóch). Przy­będzie również lotów z Warsza­wy do Tel Awi­wu, Ery­wa­nia, Bel­gradu, Sankt Peters­bur­ga i Sofii.

Reklama

Od 1 lip­ca LOT zaofer­u­je także dużo więcej rejsów między stoli­ca­mi Pol­s­ki i Niemiec – 20 tygod­niowo (obec­nie 12). „Od początku grud­nia ubiegłego roku pol­s­ki prze­woźnik lata z Warsza­wy do Berli­na i z powrotem dwa razy dzi­en­nie. Aby zbu­dować pełną ofer­tę pasażer­ską, LOT zwięk­szy swo­ją obec­ność na tej trasie” – czy­tamy w komu­nika­cie spół­ki. Rejs z Lot­niska Chopina do por­tu Tegel w Berlin­ie trwa ok. 1,5 godz. Oprócz Berli­na LOT lata do pię­ciu innych miast w Niem­czech: Dus­sel­dor­fu, Frank­fur­tu, Ham­bur­ga, Monachi­um i Stuttgar­tu. Od maja pojawi się w Norym­berdze.

Na ten rok LOT ogłosił uru­chomie­nie 12 nowych tras, m.in. z Warsza­wy do Sin­ga­pu­ru, Bil­lund, Dubrown­i­ka, Kow­na i Moskwy-Domodiedowa.

W 2017 r. LOT przewiózł pon­ad 6,8 mln pasażerów — o praw­ie 1,5 mln więcej osób niż rok wcześniej i o 2,5 mln więcej niż w 2015 r. Do 2020 r. LOT zakła­da osiąg­nię­cie pon­ad 10 mln przewiezionych pasażerów rocznie.
W ub. roku prze­woźnik ode­brał cztery nowe samolo­ty: dwa Boein­gi 787 Dream­lin­er i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do flo­ty prze­woźni­ka wejdzie 12 kole­jnych maszyn: trzy B787-9 (więk­sza wer­s­ja dream­lin­era), trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

Udzi­ałow­ca­mi PLL LOT są: Skarb Państ­wa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Sile­sia (0,144 proc. akcji).

Źródło: PLL LOT


Close Menu
Close Panel