Uwaga! Zaginęła Ludmiła Sylwestrzak

27 sty­cz­nia 2018 r. w miejs­cowoś­ci Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) zag­inęła Lud­miła Syl­westrzak. Ma 170 cm wzros­tu i szare oczy. W dniu zaginię­cia miała 45 lat.

Reklama

Fot. Fun­dac­ja Ita­ka

Ubiór w dniu zaginię­cia: oli­wkowy płaszcz, spod­nie jean­sy, niebiesko-białe buty sportowe.
Ktokol­wiek widzi­ał zagin­ioną lub ma jakiekol­wiek infor­ma­c­je o jej losie, pros­zony jest o kon­takt z Fun­dacją ITAKA — Cen­trum
Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych pod numerem 22 654 70 70.
Moż­na również napisać w tej spraw­ie do ITAKI:
itaka@​zaginieni.​pl. Naszym infor­ma­torom gwaran­tu­je­my dyskrecję.


Close Menu
Close Panel