Koniec z tradycyjnymi zwolnieniami lekarskimi jeszcze w tym roku!

Od 1 lip­ca 2018 papierowe zwol­nienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elek­tron­iczne zwol­nienia lekarskie (tzw. e-ZLA).

Reklama

Fot. Pix­abay

W prak­tyce to duża wygo­da i oszczęd­ność cza­su dla lekarzy, ubez­piec­zonych i pra­co­daw­ców. Od 1 sty­cz­nia 2016 roku ist­ni­ała fakul­taty­wność wys­taw­ia­nia zwol­nień lekars­kich w postaci elek­tron­icznej. Zmieni się to jed­nak w drugim półroczu 2018 roku.

Obow­iązu­jące przepisy ustawy o świad­czeni­ach pieniężnych z ubez­pieczenia społecznego w razie choro­by i macierzyńst­wa określa­ją bowiem 1 lip­ca 2018 roku jako ter­min wejś­cia w życie obow­iązku wys­taw­ia­nia zaświad­czeń o cza­sowej niez­dol­noś­ci do pra­cy wyłącznie w postaci elek­tron­icznej.

Sprawniej i proś­ciej

Reklama


Wprowadze­nie możli­woś­ci wys­taw­ia­nia zaświad­czeń lekars­kich w formie elek­tron­icznej ma na celu usprawnie­nie i uproszcze­nie czyn­noś­ci związanych z wys­taw­ian­iem zaświad­czeń. Dzię­ki funkcjom udostęp­nionym lekar­zom w sys­temie ZUS pro­ces wys­taw­ienia zaświad­czeń lekars­kich został zop­ty­mal­i­zowany.

W szczegól­noś­ci doty­czy to koniecznoś­ci wys­taw­ienia zwol­nienia pac­jen­towi, który jest zatrud­niony u więcej niż jed­nego pra­co­daw­cy i zobow­iązany do poin­for­mowa­nia każdego z nich o niez­dol­noś­ci do pra­cy.

Korzyś­ci dla lekarzy, pac­jen­tów i pra­co­daw­ców

Sys­tem ZUS zaw­iera dostęp do danych pac­jen­ta, jego pra­co­daw­ców (płat­ników składek) oraz członków rodziny. Po wpisa­niu numeru PESEL pac­jen­ta pozostałe dane iden­ty­fika­cyjne zapisu­ją się w e-ZLA automaty­cznie. E-zwol­nie­nie, które wys­tawi lekarz, automaty­cznie trafia do sys­te­mu ZUS i jest w nim zapisane.

W efek­cie lekarz nie musi dostar­czać papierowych zwol­nień do ZUS oraz prze­chowywać ich drugiej kopii. Nie musi też pobier­ać w placówkach ZUS bloczków for­mu­la­rzy ZUS ZLA. Gdy lekarz wys­tawi e-ZLA, każdy pra­co­daw­ca posi­ada­ją­cy pro­fil na Plat­formie Usług Elek­tron­icznych ZUS będzie miał niemal naty­ch­mi­as­tową wiedzę o zwol­nie­niu wys­taw­ionym pra­cown­ikowi.

Nie musi zatem sprawdzać, czy pra­cown­ik dostar­czył zwol­nie­nie w ter­minie 7 dni od daty jego otrzy­ma­nia ani przekazy­wać elek­tron­icznego zwol­nienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płat­nikiem zasiłków jest ZUS.

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom środowiska lekarskiego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych na por­talu PUE ZUS udostęp­nił lekar­zom możli­wość pod­pisy­wa­nia elek­tron­icznych zwol­nień lekars­kich bezpłat­nym cer­ty­fikatem wydawanym przez ZUS.

Wspar­cie ZUS

W związku z wejś­ciem w życie od 1 lip­ca 2018 roku obow­iązku wys­taw­ia­nia zaświad­czeń o cza­sowej niez­dol­noś­ci do pra­cy wyłącznie w formie elek­tron­icznej Zakład Ubez­pieczeń Społecznych prowadzi szkole­nia dla klien­tów i wspiera wszys­t­kich intere­sar­iuszy pro­jek­tu w dzi­ała­ni­ach na rzecz upowszech­ni­a­nia elek­tron­iza­cji zwol­nień lekars­kich. Pra­cown­i­cy terenowych jed­nos­tek ZUS infor­mu­ją lekarzy i placów­ki medy­czne o:

- zmi­an­ie przepisów i ter­minie, od którego będzie ist­ni­ał obow­iązek wys­taw­ia­nia zwol­nień lekars­kich wyłącznie w postaci elek­tron­icznej,
— tym, jak wys­taw­iać e-ZLA na PUE ZUS,
— korzyś­ci­ach i ułatwieni­ach wynika­ją­cych z wys­taw­ia­nia e-ZLA,
— nowej metodzie pod­pisy­wa­nia e-ZLA (bezpłat­nym cer­ty­fikatem wydawanym przez ZUS).

Pra­cown­i­cy ZUS zakłada­ją też lekar­zom kon­ta w PUE ZUS i poma­ga­ją w uzyska­niu bezpłat­nego cer­ty­fikatu do pod­pisy­wa­nia e-ZLA. Prowadzą też przys­tanowiskowe warsz­taty w zakre­sie wys­taw­ia­nia e-ZLA. Pon­ad­to współpracu­ją z placówka­mi medy­czny­mi oraz pro­du­cen­ta­mi aplikacji gabi­ne­towych w celu dos­tosowa­nia aplikacji gabi­ne­towych do wys­taw­ia­nia zwol­nień.

Źródło: MRPiPS

Close Menu
Close Panel