Wiceminister skarbu z lat 20122014 zatrzymany ws. prywatyzacji CIECH-u

Agen­ci Cen­tral­nego Biu­ra Antyko­rup­cyjnego zatrzy­mali 6 osób biorą­cych udzi­ał w pro­ce­sie pry­watyza­cji CIECH-u. W związku z pode­jrze­niem sprzedaży tej firmy po zaniżonej cenie.

Reklama

Fot. CBA


Agen­ci z Del­e­gatu­ry CBA we Wrocław­iu zatrzy­mali 6 osób odpowiedzial­nych i biorą­cych udzi­ał w pro­ce­sie pry­watyza­cji CIECH-u: wicem­i­nis­tra skar­bu z lat 20122014 nad­zoru­jącego tą pry­watyza­cję oraz ówczes­nych: rad­cę min­is­tra, dyrek­to­ra i głównego spec­jal­istę z min­is­terst­wa skar­bu oraz 2 ekspertów firmy finan­sowej, która sporządza­ła wycenę pry­waty­zowanej spół­ki.

Reklama

Śledzt­wo doty­czy m.in. naduży­cia uprawnień w celu osiąg­nię­cia korzyś­ci majątkowej oraz wyrządzenia państ­wu szkody majątkowej w wiel­kich rozmi­arach.

Funkcjonar­iusze zatrzy­mali pode­jrzanych m.in. w Warsza­w­ie, Łodzi i Krakowie. Czyn­noś­ci trwa­ją.

Wcześniej, w lat­ach 20162017 agen­ci CBA zabez­pieczyli doku­men­ty i dane, anal­izy, opra­cow­a­nia i notat­ki w kilku fir­ma­ch oraz u osób współpracu­ją­cych z min­is­terst­wem skar­bu przy tym pro­ce­sie pry­watyza­cji i zby­cia akcji Ciech-u.

Śledzt­wo jest prowad­zone pod nad­zorem Proku­ratu­ry Region­al­nej w Katow­icach przez wrocławską Del­e­gaturę CBA. Doty­czy ono sprawy niedopełnienia ciążą­cych obow­iązków i naduży­cia udzielonych uprawnień w celu osiąg­nię­cia korzyś­ci majątkowej przez oso­by zobow­iązane do zaj­mowa­nia się sprawa­mi majątkowy­mi Skar­bu Państ­wa — w związku ze zby­ciem przez Skarb Państ­wa na rzecz KI Chem­istry z grupy Kul­czyk Invest­ments 37,9 proc. akcji Ciech za kwotę nie mniejszą niż 619 mln zł.

Źródło: CBA

Close Menu
Close Panel