Coraz więcej miast zakłada czujniki antysmogowe

Kole­jne miejs­cowoś­ci w Polsce instalu­ją czu­jni­ki do mon­i­torowa­nia poziomu zanieczyszczenia powi­etrza. Robią to już nawet gminy wiejskie.

Reklama

Fot. Pix­abay

Grudz­iądz, Piotrków Try­bunal­s­ki, Suwał­ki, Ryb­nik, pod­poz­nańs­ka wiejs­ka gmi­na Komorni­ki i gminy powiatu mikołowskiego – to kole­jne miejs­ca, w których władze lokalne zle­ciły lub niebawem zlecą mon­taż tzw. sen­sorów, służą­cych do mon­i­torowa­nia poziomu zanieczyszczenia powi­etrza (mierzą one przede wszys­tkim stęże­nie tzw. pyłów zaw­ies­zonych). Dokony­wane przez czu­jni­ki na bieżą­co pomi­ary mieszkań­cy mogą śledz­ić w internecie. W niek­tórych miejs­cowoś­ci­ach oprócz aktu­al­nej infor­ma­cji na tem­at poziomu zanieczyszczenia powi­etrza podawane są też jego prog­nozy na najbliższe 24 godziny.

Reklama

Głównym celem mon­tażu czu­jników jest to, by mieszkań­cy mogli na bieżą­co dowiady­wać się, jaki jest stan powi­etrza w ich okol­i­cy, jakie powi­etrze zas­taną, gdy wyjdą z domu. I w zależnoś­ci od tego by mogli np. rezyg­nować w danym momen­cie ze spaceru, wyjś­cia z dzieck­iem czy bie­ga­nia.

W Suwałkach władze samorzą­dowe postanow­iły zamon­tować 11 czu­jników w różnych częś­ci­ach mias­ta. Jeszcze w lutym zostaną one umieszc­zone na przed­szko­lach, żłobkach, szkołach, ratuszu i szpi­talu. Koszt ich zakupu i insta­lacji czu­jników to około 20 tys. zł. Odczyt z czu­jników będzie dostęp­ny dla wszys­t­kich mieszkańców, za pomocą bezpłat­nej aplikacji, w tele­fonach komórkowych i na stron­ie inter­ne­towej suwal­skiego ratusza.

Równole­gle władze Suwałk czynią stara­nia, by powi­etrze w mieś­cie było jak najczyst­sze. Dofi­nan­sowu­jąc wymi­anę ogrze­wa­nia w budynkach mieszkalnych na proeko­log­iczne. W tym roku suwal­s­ki samorząd przez­naczy na ten cel 200 tys. zł (w przy­pad­ku domów jed­norodzin­nych dotac­ja na nowy piec wynosi do 3 tys. zł, a wspól­not mieszkan­iowych — do 10 tys. zł). Doty­chczas pon­ad 100 obiek­tów w Suwałkach zmieniło swój sys­tem ogrze­wa­nia na bardziej eko­log­iczny (urząd mias­ta prefer­u­je podłączanie domów do miejskiej sieci ciepłown­iczej oraz do sieci gazowej).
Podob­nie podeszły do tego władze Grudz­iądza. Z jed­nej strony miejs­ka spół­ka ciepłown­icza OPEC udostęp­niła bezpłat­nie sys­tem mon­i­torowa­nia poziomu zanieczyszczenia powi­etrza. Sys­tem jest złożony z ośmiu sen­sorów (zasięg jed­nego to 1,2 km), których rozmieszcze­nie jest tak dobrane, by stworzyć obraz jakoś­ci powi­etrza na tere­nie całego Grudz­iądza. Aby ułatwić odczy­ty­wanie danych z nich zas­tosowano indeks jakoś­ci powi­etrza (CAQI). Indeks CAQI to wskaźnik godzi­nowej jakoś­ci powi­etrza – im jego wartość wyższa, tym zanieczyszcze­nie więk­sze.

Jed­nocześnie władze Grudz­iądza inwes­t­u­ją w poprawę czys­toś­ci powi­etrza w mieś­cie. Jed­ną z tych inwest­y­cji jest wart 41 mln zł pro­jekt pod nazwą „Ener­gooszczęd­na dys­try­buc­ja ciepła w Grudz­iądzu” (mias­to otrzy­mało nań 27 mln zł uni­jnej dotacji), który poz­woli na obniże­nie zuży­cia energii cieplnej, a w ślad za tym – na zmniejsze­nie zanieczyszczenia powi­etrza przy pro­dukcji ciepła.

W Piotrkowie Try­bunal­skim pojawi się – na przełomie lutego i mar­ca — 20 czu­jników mierzą­cych poziom zanieczyszczenia powi­etrza (koszt ich zakupu i mon­tażu to około 30 tys. zł). Obec­nie mierzy go w tym mieś­cie tylko jeden detek­tor, co powodu­je, że badanie nie jest miar­o­da­jne. Dlat­ego urząd mias­ta zde­cy­dował się na zakup więk­szej licz­by czu­jników.

- Stosowanie sen­sorów umożli­wia tworze­nie map zanieczyszczeń, więk­szą dokład­ność w typowa­niu „tru­ci­cieli” i mon­i­torowanie prob­le­mu zanieczyszczenia powi­etrza. W ten sposób poz­namy, w których częś­ci­ach mias­ta należało­by zachę­cać mieszkańców do wymi­any sys­temów grzew­czych na bardziej eko­log­iczne oraz zin­ten­sy­fikować kon­t­role straży miejskiej – mówi wiceprezy­dent Piotrkowa, Adam Karzewnik.

W Ryb­niku do jesieni zeszłego roku też był tylko jeden czu­jnik mon­i­toru­ją­cy poziom zanieczyszczenia powi­etrza – w północ­nej częś­ci mias­ta. Obec­nie jest ich już 27 – w każdej dziel­ni­cy mias­ta. Tak, żeby wszyscy mieszkań­cy mieli dostęp do dokład­nych, miar­o­da­jnych danych o stanie powi­etrza w ich najbliższej okol­i­cy.

Close Menu
Close Panel