Zadłużony jak facet. Zaskakujące wyniki badania polskich dłużników

Mężczyźni częś­ciej niż kobi­ety mają dłu­gi w bankach, śred­nia wartość niespła­canego przez nich kredy­tu to 62,1 tys. zło­tych. Kobi­ety mają do odd­a­nia śred­nio 57,7 tys. zło­tych — wyni­ka z danych Kra­jowego Rejestru Długów Biu­ra Infor­ma­cji Gospo­dar­czej.

Reklama

Fot. Pix­abay

Z danych KRD wyni­ka, że kobi­ety zadłuża­ją się w fir­ma­ch poży­czkowych równie częs­to jak mężczyźni. Jed­nak to one mają tam więk­sze dłu­gi. “Statysty­cz­na Pol­ka ma do odd­a­nia fir­mie poży­czkowej blisko 4,5 tys. zło­tych, pod­czas gdy zaległoś­ci Pola­ka są o pół tysią­ca zło­tych mniejsze” — pod­kreślono.

Z kolei mężczyźni częś­ciej zadłuża­ją się w bankach. Wśród dłużników aż 61 proc. stanow­ią panowie. Prezes Zarzą­du Kra­jowego Rejestru Długów Biu­ra Infor­ma­cji Gospo­dar­czej Adam Łąc­ki zwró­cił uwagę w komen­tarzu, że kobi­ety najczęś­ciej poży­cza­ją mniejsze kwoty na kup­no nowych mebli i dodatków do mieszka­nia, nieoczeki­wane wydat­ki czy sfi­nan­sowanie bieżą­cych potrzeb.

Reklama

Zdarza­ją się też spon­tan­iczne zakupy: poży­cz­ka 5 tys. zło­tych na spod­nie i tore­bkę syg­nowaną logiem znanego pro­jek­tan­ta” — zauważył.

Mężczyźni zapoży­cza­ją się w bankach na kup­no mieszka­nia czy samo­chodu. “W fir­ma­ch poży­czkowych zacią­ga­ją poży­cz­ki na kaprysy: dro­gie kino domowe lub nowy mod­el smart­fona. Coraz częś­ciej panowie poży­cza­ją też na kup­no motoru, a potem na akce­so­ria moto­cyk­lowe” — wskazał prezes KRD.

W rapor­cie pod­kreślono, że firmy poży­czkowe coraz częś­ciej udziela­ją kredytów na wyższe kwoty, z dłuższym ter­minem spłaty. W ten sposób prze­j­mu­ją cześć klien­tów bankowych.

Z danych KRD wyni­ka, że mieszkań­cy dużych miast najczęś­ciej zapoży­cza­ją się w bankach. Z kolei mieszkań­cy wsi i małych miasteczek częś­ciej zacią­ga­ją dług w fir­ma­ch poży­czkowych. Najwięcej dłużników bankowych i poży­czkowych miesz­ka na Mazowszu, Górnym i Dol­nym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

Close Menu
Close Panel