Zaatakował nożem swojego znajomego i groził mu pozbawieniem życia

Najbliższe 3 miesiące spędzi w tym­cza­sowym aresz­cie 22-latek, pode­jrzany o atak z uży­ciem noża na swo­jego zna­jomego i groże­nie mu pozbaw­ie­niem życia. Na szczęś­cie rana nie zagroz­iła życiu pokrzy­wd­zonego. Jak ustalili śled­czy, zatrzy­many chci­ał w ten sposób zmusić swo­ją ofi­arę do wyda­nia pieniędzy. Badanie wykaza­ło w orga­nizmie pode­jrzanego blisko 2,5 promi­la alko­holu.

Reklama

Fot. polic­ja

 

W piętek po połud­niu ofi­cer dyżurny z komis­ariatu VI w Częs­to­chowie otrzy­mał zgłosze­nie inter­wencji w jed­nym z mieszkań w dziel­ni­cy Raków. Jak ustalili polic­jan­ci, między zna­jomy­mi doszło do sprzecz­ki pod­czas wspól­nego picia alko­holu.

Reklama

W pewnym momen­cie 22-latek chwycił za nóż i ugodz­ił nim kolegę w głowę. Miał mu też przy tym groz­ić pozbaw­ie­niem życia, aby zmusić go w ten sposób do wyda­nia pieniędzy. Pokrzy­wd­zony zdołał uciec z mieszka­nia, a rana, którą odniósł, została szy­bko opa­tr­zona. Pode­jrzany trafił do pol­i­cyjnej celi. Miał w orga­nizmie blisko 2,5 promi­la alko­holu. Po wytrzeźwie­niu usłyszał w Proku­raturze Rejonowej Częs­to­chowa-Połud­nie zarzu­ty usiłowa­nia rozbo­ju i uszkodzenia ciała. Sąd przy­chyli się do wniosku śled­czych i zade­cy­dował o tym­cza­sowym aresz­towa­niu 22-lat­ka.

Close Menu
Close Panel