Zaatakował nożem. Zadał cios w brzuch

Karę od 8 lat do doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci może usłyszeć 68-let­ni mężczyz­na, który zaatakował swo­jego zna­jomego nożem. Wszys­tko dzi­ało się w mieszka­niu napast­ni­ka. Pokrzy­wd­zony trafił do szpi­ta­la z raną kłutą jamy brzusznej.

Reklama

Zdarzenia miało miejsce na uli­cy Orlick­iego w Gli­wicach, około godziny 21 w poniedzi­ałek 5 lutego. Do 68-lat­ka przys­zli jego zna­jo­mi — 38 oraz 37-let­ni mieszkań­cy Gli­wic. Mężczyźni razem spoży­wani alko­hol, pod­czas ich spotka­nia doszło do kon­flik­tu. W jego trak­cie jeden z goś­ci miał uderzyć 68-lat­ka w twarz, a ten z kolei zadał mu cios nożem. Nie zdążył zadać kole­jnego cio­su, jako że uniemożli­wił mu to dru­gi z goś­ci. W wyniku szarpaniny zaatakowany 38-latek odniósł obraże­nia brzucha w postaci rany kłutej. Wezwani na miejsce polic­jan­ci zatrzy­mali 68-lat­ka, nato­mi­ast pokrzy­wd­zony został przewieziony do szpi­ta­la, gdzie przeszedł oper­ację. Jego życiu i zdrow­iu nie zagraża niebez­pieczeńst­wo. Proku­ra­tor i polic­ja wys­tąpili z wnioskiem o tym­cza­sowe aresz­towanie nożown­i­ka. Decyzją Sądu Rejonowego w Gli­wicach, mężczyz­na spędzi 3 miesiące w aresz­cie.

To nie jedyny tego typu przy­padek. W min­iony week­end polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komendy Miejskiej i Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komis­ariatu III Policji w Gli­wicach zatrzy­mali Dami­ana S. Lat 35 oraz Ewę K. lat 30, którzy przed północą, poprzez uderzanie oraz pch­nię­cie nożem doprowadzili do uszkodzenia ciała 28-let­niego mieszkań­ca powiatu gli­wick­iego. Poszkodowany trafił w stanie ciężkim do szpi­ta­la z urazem klat­ki pier­siowej, nato­mi­ast para została zatrzy­mana w pol­i­cyjnym aresz­cie. Do zdarzenia doszło w sobotę na uli­cy Pszczyńskiej w Gli­wicach. Po ustal­e­niu okolicznoś­ci zdarzenia na wniosek policji i proku­ratu­ry mężczyz­na z zarzutem usiłowa­nia zabójst­wa został tym­cza­sowo aresz­towany na okres 2 miesię­cy, nato­mi­ast 30-lat­ka została zwol­niona.

Reklama

Close Menu
Close Panel