Zawiadomił o ładunku wybuchowym i sterroryzował kobietę ostrym metalowym narzędziem

Jas­trzęb­s­ki sąd na wniosek polic­jan­tów i proku­ra­to­ra tym­cza­sowo aresz­tował na 3 miesiące pode­jrzanego o rozbój z uży­ciem ostrego met­alowego narzędzia. Przestęp­ca został zatrzy­many, po tym jak w jed­nym ze sklepów zaatakował pra­cown­icę, przewró­cił ją na podłogę, po czym przyłożył do pleców met­alowe narzędzie. Następ­nie napast­nik wyła­mał zamek w kasie, zabrał pieniądze i uciekł. Jas­trzęb­scy krymi­nal­ni jeszcze tego samego dnia wpadli na trop 27-lat­ka.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 12.15 w jed­nym ze sklepów przy uli­cy Astrów. Młody mężczyz­na wtargnął do sklepu, po czym zaatakował eks­pe­di­en­tkę łapiąc ją za szyję, wykrę­cił jej rękę, przewró­cił na podłogę i groz­ił ostrym met­alowym narzędziem. Następ­nie agre­sor wyła­mał zamek w kasie, skradł pieniądze i uciekł. Polic­jan­ci rozpoczęli poszuki­wa­nia napast­ni­ka. Stróże prawa sprawdza­li wszys­tkie możli­we miejs­ca, gdzie mógł ukry­wać się spraw­ca rozbo­ju. Na pod­staw­ie zabez­piec­zonego mon­i­toringu i rysopisu spraw­cy szy­bko ustalili jego per­son­a­lia. Już po kilku godz­i­nach krymi­nal­ni zauważyli na przys­tanku przy Al. Jana Pawła II wchodzącego do auto­busu 27-lat­ka, który w efek­cie został zatrzy­many na uli­cy Śląskiej. Zatrzy­many trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Pon­ad­to czyn­noś­ci śled­czy zabez­pieczyli w jed­nym z kon­tenerów w rejonie miejs­ca zdarzenia ele­men­ty garder­o­by, który­mi spraw­ca maskował się w trak­cie napadu.

Reklama

Jed­nak to nie jedyne zarzu­ty, jakie usłyszał zatrzy­many. Na początku czer­w­ca mężczyz­na wywołał fałszy­wy alarm bom­bowy. Wów­czas jas­trzębian­in zaw­iadomił pra­cown­i­ka Wojew­ódzkiego Cen­trum Powiadami­a­nia Ratunkowego o ładunku wybu­chowym przy uli­cy Zielonej. Po otrzy­ma­niu zgłoszenia polic­jan­ci błyskaw­icznie ruszyli do akcji. Ewakuowali mieszkańców bloku i sprawdzili, czy aby spraw­ca nie mówił prawdy. Alarm okazał się na szczęś­cie fałszy­wy.

Jas­trzęb­s­ki Sąd Rejonowy na wniosek Policji i Proku­ratu­ry zas­tosował wobec spraw­cy przestępst­wa tym­cza­sowy areszt na okres 3 miesię­cy.

Close Menu
Close Panel