Przekazała własne dziecko bułgarskiej rodzinie. Sama pobierała na nie 500+!

Zarzut naraże­nia dziec­ka na bezpośred­nie zagroże­nie dla życia lub zdrowia usłysza­ła 30-let­nia mat­ka, którą zatrzy­mali śląs­cy krymi­nal­ni. Kobi­eta przekaza­ła swo­je 3-let­nie dziecko buł­garskiej rodzinie, a sama w tym cza­sie pobier­ała świad­cze­nie na jego wychowanie. Dzię­ki między­nar­o­dowej współpra­cy policji, chło­piec niebawem wró­ci do Pol­s­ki. Nieod­powiedzial­nej matce grozi 5 lat więzienia.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

W min­iony piątek z będz­iński­mi stróża­mi prawa skon­tak­towali się pra­cown­i­cy tamte­jszego ośrod­ka pomo­cy społecznej. Zaniepoko­jeni zniknię­ciem 3-let­niego dziec­ka i jego mat­ki, zwró­cili się o pomoc do mundurowych. Oprócz miejs­cowych polic­jan­tów, do dzi­ałań wkroczyli także krymi­nal­ni z Zespołu do wal­ki z Han­dlem Ludź­mi z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Katow­icach. Następ­nego dnia, w jed­nym z hoteli na tere­nie powiatu będz­ińskiego, stróże prawa znaleźli matkę chłop­ca. Okaza­ło się, że kobi­eta ma także drugie, 9-let­nie dziecko, które wychowu­ją członkowie rodziny. Początkowo 30-lat­ka nie chci­ała spre­cy­zować miejs­ca, ani podać nami­arów na oso­by, do których trafił młod­szy syn. Przekaza­ła tylko, że 3-latek prze­by­wa w Warnie. Krymi­nal­ni rozpoczęli poszuki­wa­nia chłop­ca. Zdobyli infor­ma­c­je o miejs­cach, w których mogło prze­by­wać dziecko. Za pośred­nictwem ofi­cerów Biu­ra Między­nar­o­dowej Współpra­cy Komendy Głównej Policji, śląs­cy polic­jan­ci skon­tak­towali się z buł­garski­mi stróża­mi prawa i przekaza­li swo­je ustal­e­nia. W ramach między­nar­o­dowej współpra­cy, tamte­jsi polic­jan­ci sprawdzili przekazane im adresy. W nocy z sobo­ty na niedzielę, w jed­nym z mieszkań znaleźli 3-lat­ka. Całe i zdrowe dziecko trafiło do buł­garskiej placów­ki, skąd wkrótce wró­ci do Pol­s­ki.

Reklama

Krymi­nal­ni ustalili, że chło­piec prze­by­wał poza grani­ca­mi naszego kra­ju od listopa­da. W tym cza­sie jego mat­ka pobier­ała w Polsce comiesięczne świad­cze­nie wychowaw­cze.

Wczo­raj w proku­raturze w Będzinie 30-latce został przed­staw­iony zarzut. Kobi­eta została obję­ta pol­i­cyjnym dozorem i ma zakaz opuszcza­nia kra­ju. Mate­ri­ały w tej spraw­ie zostały przekazane do sądu rodzin­nego, gdzie zapad­nie decyz­ja o dal­szym losie dziec­ka. Za naraże­nie 3-lat­ka na niebez­pieczeńst­wo nieod­powiedzial­nej matce grozi nawet 5 lat więzienia.

Close Menu
Close Panel