CBŚP zatrzymuje właścicieli agencji towarzyskiej. Zmuszali kobiety do prostytucji

Han­del ludź­mi, czer­panie korzyś­ci z cud­zego nierzą­du, posi­adanie broni pal­nej i narko­tyków to tylko niek­tóre zarzu­ty, jakie usłyszeli pode­jrzani zatrzy­mani przez CBŚP. Z ustaleń śled­czych wyni­ka, że członkowie grupy nakła­niali, ułatwiali, a nawet zmusza­li kobi­ety do upraw­ia­nia nierzą­du czer­piąc z tego zys­ki. Śledzt­wo, które nadal jest roz­wo­jowe nad­zoru­je Dol­nośląs­ki Wydzi­ał Proku­ratu­ry Kra­jowej.

Reklama

Polic­jan­ci Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji we Wrocław­iu, pod nad­zorem Dol­nośląskiego Wydzi­ału Zamiejs­cowego Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji we Wrocław­iu, rozpra­cowywali od 2015 roku zor­ga­ni­zowaną grupę przestępczą dzi­ała­jącą na tere­nie wojew­ództ­wa dol­nośląskiego.

Reklama

Z ustaleń polic­jan­tów wyni­ka, że członkowie grupy zaj­mowali się han­dlem ludź­mi, nakła­ni­an­iem i ułatwian­ie prosty­tucji, zmuszaniem do jej upraw­ia­nia oraz czer­pali z nierzą­du innych korzyś­ci majątkowe. Z zebranego mate­ri­ału wyni­ka, że dwie oso­by uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu. Do pra­cy wer­bowano kobi­ety w trud­nej sytu­acji finan­sowej, a zdarza­ło się też, że stosowano wobec nich prze­moc fizy­czną. Po każdej wyko­nanej usłudze dziew­czyny zatrud­ni­ane w agencji towarzyskiej zmuszane były do rozliczeń finan­sowych.

Śled­czy ustalili, że w przestępczy pro­ced­er może być zamieszanych osiem osób, w tym pię­ciu mężczyzn i trzy kobi­ety. Pod­czas akcji, w której brało udzi­ał kilkudziesię­ciu polic­jan­tów zatrzy­mano pode­jrzane oso­by. W trak­cie przeszukań mieszkań, domów i innych obiek­tów użytkowanych przez zatrzy­manych polic­jan­ci znaleźli i zabez­pieczyli m.in. broń pal­ną, par­al­iza­tor, kij base­bal­lowy, mar­i­huanę. Pon­ad­to zabez­piec­zono także mie­nie o wartoś­ci około 160 000 zł.

Na pod­staw­ie zebranego mate­ri­ału dowodowego proku­ra­tor z Dol­nośląskiego Wydzi­ału Zamiejs­cowego Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji we Wrocław­iu przed­staw­ił zarzu­ty związane z kierowaniem i udzi­ałem w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej, han­dlem ludź­mi, czer­paniem korzyś­ci z cud­zego nierzą­du, posi­adaniem broni pal­nej i znacznej iloś­ci narko­tyków. Z ustaleń śledzt­wa wyni­ka, że lid­erzy grupy z przestępczego pro­cederu mogli zaro­bić nawet mil­ion zło­tych. Wobec sied­miu osób sąd zas­tosował środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia, nato­mi­ast wobec jed­nej oso­by środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci dozoru pol­i­cyjnego.

Polic­jan­ci CBŚP we Wrocław­iu nie wyk­lucza­ją kole­jnych zatrzy­mań w tej spraw­ie.


Close Menu
Close Panel