Jest babcią, a rozpala zmysły internautów!

Bry­tyj­ka Car­rie Hilton niedawno została bab­cią i otrzy­mu­je propozy­c­je ślubu od tysię­cy inter­nautów. Wszys­tko przez pikant­ną sesję zdję­ciową, którą umieś­ciła na Insta­gramie. Biorąc pod uwagę fakt, że ma 36 lat, wszys­tko jest możli­we!

Reklama

O Car­rie Hilton zro­biło się głośno, gdy okaza­ło się, że będzie najmłod­szą bab­cią na wys­pach. Została nią rok temu, w wieku 35 lat.

Reklama

Jed­nak Car­rie może pochwal­ić się nie tylko tym. Sześ­ciokrot­nie reprezen­towała Wielką Bry­tanię w Kick­boxin­gu. To właśnie temu sportowi zawdz­ięcza sportową syl­wetkę. Chodzi na siłown­ię aż pięć razy w tygod­niu, a także trenu­je w domu.

Kobi­eta nie ukry­wa jed­nak, że przeszła również kil­ka zabiegów korzys­ta­jąc z chirurgii plas­ty­cznej. Za pon­ad 13 tys. fun­tów m.in. pow­ięk­szyła sobie pier­si i przedłużyła włosy.

Car­rie Hilton zapew­nia jed­nak, że pomi­mo wszys­tkiego, co robi jest wier­na jed­ne­mu part­nerowi.


Close Menu
Close Panel