Nowe nagranie przedstawiające zaginionego Piotra Kijankę [WIDEO]

Krakows­cy polic­jan­ci nie usta­ją w poszuki­wa­ni­ach 34-let­niego Pio­tra Kijan­ki. Funkcjonar­iusze sprawdza­ją wszys­tkie tropy, wyko­rzys­tu­ją dostęp­ne środ­ki oraz współpracu­ją z inny­mi służba­mi oraz gru­pa­mi ratown­iczy­mi aby odnaleźć zagin­ionego.

Reklama

M.in. w ubiegłym tygod­niu wykony­wano czyn­noś­ci w rejonie krakowskiego Kaz­imierza. Do pomo­cy w poszuki­wa­ni­ach uży­to psów tropią­cych z sak­sońskiej Policji. P

odję­ty przez nie trop pokry­wał się z trasą  prze­jś­cia zagin­ionego jaką zare­je­strowano na kam­er­ach mon­i­toringu. Wg świad­ków zagin­iony był widziany ostat­ni raz pod Mostem Kot­larskim gdy szedł ścieżką wzdłuż Wisły w kierunku Dąbia. Hipoteza by zagin­iony uległ wypad­kowi i wpadł do rze­ki była praw­dopodob­na. Tak więc jed­nos­t­ki straży pożarnej (JRG 4 KM PSP Kraków, JRG Legionowo, JRG Piotrków Try­bunal­s­ki) spec­jal­isty­czny­mi sonara­mi sprawdza­ły dno Wisły  a  straża­cy z SGRW-N z Tarnowa i Nowego Tar­gu nurkowali by wery­fikować pode­jrzane syg­nały. Zlus­trowano  25 km kory­ta rze­ki (aż do stop­nia wod­nego Przewóz) – jed­nak nie odnaleziono ciała zagin­ionego czy innych dowodów pozwala­ją­cych ukierunk­ować tok poszuki­wań.

Reklama

W przed­miotowej spraw­ie rozważane są różne hipotezy na tem­at przy­czyn zaginię­cia Pio­tra Kijan­ki.  Oso­by, które mogą posi­adać jakieś infor­ma­c­je pomoc­ne w tej spraw­ie prosimy o kon­takt – w razie potrze­by zapew­ni­amy anon­i­mowość.

Do tej pory upub­liczniony został film z mon­i­toringu, na którym widać zagin­ionego prze­chodzącego 6 sty­cz­nia br. około  godz. 23:53 ul. Miodową w Krakowie. Dziś prezen­tu­je­my kole­jne nagra­nia obrazu­jące trasę jaką pokon­ał (ulice: Kupa, Miodowa, Starow­iśl­na, Hal­ic­ka, Bul­war Kur­landz­ki). Nagra­nia prezen­tu­ją też wygląd zagin­ionego (który np. raz ubier­ał, raz ścią­gał kap­tur) — w szczegól­noś­ci początkowe zapisy video odd­a­ją szczegóły jego ubioru (kolor).

Przy­pom­i­namy, że Piotr Kijan­ka 6 sty­cz­nia br. około godz. 23:36 wyszedł z jed­nej z restau­racji na Placu Nowym w Krakowie i do chwili obec­nej nie powró­cił do domu oraz nie naw­iązał kon­tak­tu z rodz­iną.

  • Rysopis zagin­ionego:
  • Wzrost: ok. 170 cm
  • Waga: ok. 78 kg
  • Budowa ciała: szczupła
  • Oczy: ciemne
  • Włosy: proste, krótkie, brunet
  • Zna­ki szczególne: bro­da, bliz­na na prawym łok­ciu
  • W dniu zaginię­cia mężczyz­na ubrany był w: koszulkę koloru różowego, jas­no­brą­zowe spod­nie, ciem­nozieloną kurtkę (długą do pasa), jas­no­brą­zowe buty sportowe mar­ki “Tim­ber­land”.

Oso­by, które posi­ada­ją jakiekol­wiek infor­ma­c­je o zagin­ionym pros­zone są o kon­takt z Komendą Miejską Policji w Krakowie:  tel. 12 61 51 205,   tel. 12 61 52 908 — całodobowy lub 997.


Close Menu
Close Panel