Jak sprawdza się pancerny telefon z Biedronki? O ładowaniu możecie zapomnieć

Co jak­iś czas dosta­je­my od Was pyta­nia odnośnie pro­duk­tów z Biedron­ki. Pyta­cie nas głównie o tele­fony i table­ty. Po które­jś wiado­moś­ci do Biedron­ki dyskont zapy­tał nas czy mamy ochotę przetestować sprzęt. Oto wraże­nia z tes­tu Ham­mera Delta, czyli pancernego myPhone’a.

Reklama

Ham­mer Delta to naj­tańszy sprzęt w całej rodzinie Ham­mera. Tele­fon jest co praw­da przys­tosowany do pod­sta­wowych funkcji, jak dzwonie­nie, wysyłanie wiado­moś­ci czy wykony­wanie zdjęć, jed­nak jakość wyko­na­nia nie pozostaw­ia wiele do życzenia.

Reklama

Sprzęt jest pyło i wodoo­d­porny, a gumowa obu­dowa i zakryte gumą wszys­tkie wejś­cia skutecznie chronią tele­fon przed wszelki­mi uszkodzeni­a­mi.

Możliwości

Jeżeli szuka­cie tele­fonu o mno­giej licznie możli­woś­ci i do tego sza­le­nie odpornego, lep­iej sko­rzys­ta­j­cie np. z Ham­mera Titan 2. Ham­mer Delta służy bowiem do dzwonie­nie, wysyła­nia SMS=ów, zagra­nia w kul­towego Snake’a sko­rzys­ta­nia z kalku­la­to­ra, latar­ki, radia, budzi­ka czy odt­warza­nia muzy­ki. Moż­na również wykony­wać zdję­cia, ale ich jakość pozostaw­ia wiele do zyczenia. Z drugiej strony nie ma się co dzi­wić, bo zdję­cia moz­na wysłać jedynie MMS-em.

Do czego więc służy tele­fon? Jest to po pros­tu piekiel­nie odporny na uszkodzenia, wodę czy pył aparat do dzwonienia, odt­warza­nia muzy­ki i odbiera­nia SMS-ów. Dzię­ki wyczuwal­nej, plas­tikowej klaw­iaturze w tej ostat­niej roli sprawdza się świet­nie.

Co więcej, ma wejś­cie na dwie kar­ty SIM, a jego czas pra­cy na baterii jest doprawdy imponu­ją­cy. Po pełnym ład­owa­niu może­my zapom­nieć o ład­owarce na przy­na­jm­niej tydzień. Tele­fon ide­al­nie sprawdzi się więc np. w pra­cy biurowej, warszta­cie, jako aparat do dzwonienia z terenu np. pod­czas nie­pogody i wszędzie tam, gdzie uży­wanie smart­fonów grozi uszkodze­niem.

Podsumowanie

Czy warto kupić tele­fon Ham­mer Delta? Zależy od Waszych pref­er­encji. Jeżeli szuka­cie smart­fona z mnóst­wem możli­woś­ci nie jest to rozwiązanie dla Was lep­iej dołożyć kole­jne 150 zł (bo Delta kosz­tu­je 159) i kupić Ham­mer Titan 2, którego sami zresztą uży­wamy do pra­cy, inter­ne­tu i wielu innych rzeczy.

Jeżeli nato­mi­ast potrze­bu­je­cie aparatu do dzwonienia, pisa­nia, a do tego wytrzy­małego zarówno fizy­cznie, jak i pod wzglę­dem baterii jest to ide­al­ny tele­fon dla Was. Zachę­ca­ją­ca jest również cena — jedyne 159 zł.

Close Menu