Potrącił śmiertelnie trzyosobową rodzinę i uciekł. Policja zatrzymała podejrzanych!

Zakro­jone na sze­roką skalę poszuki­wa­nia skutkowały zatrzy­maniem 21 sty­cz­nia (około godz. 13) kierow­cy pode­jrze­wanego o śmiertelne potrące­nie pieszych i drugiego mężczyzny mającego związek z tym zdarze­niem. Na pos­esji jed­nego z nich w zamknię­tym garażu polic­jan­ci znaleźli samochód, który dokład­nie zakry­ty był folią. Okaza­ło się, że pojazd posi­a­da poważne uszkodzenia, które mogą świad­czyć, że brał udzi­ał w wypad­ku.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

20 sty­cz­nia br.  godz. 22:50  w miejs­cowoś­ci Świd­nik  trzy oso­by, tj. 36 — let­nie małżeńst­wo oraz ich 10 — let­ni syn, gdy szli chod­nikiem zostali potrąceni przez samochód. Rodz­i­na zginęła na miejs­cu. Kieru­ją­cy zbiegł z miejs­ca zdarzenia. Na miejs­cu nie było żad­nych naocznych świad­ków,  a ofi­ary zostały odnalezione przez prze­chod­niów.

Reklama

Po otrzy­manym zgłosze­niu polic­jan­ci naty­ch­mi­ast pod­jęli inten­sy­wne czyn­noś­ci mające na celu ustal­e­nie i zatrzy­manie spraw­cy tego trag­icznego w skutkach zdarzenia. Na miejs­cu wypad­ku pra­cow­ała gru­pa dochodzeniowo śled­cza z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły z zakre­su ruchu dro­gowego. Wszys­tkie czyn­noś­ci wykony­wane były pod nad­zorem Proku­ra­to­ra Rejonowego w Nowym Sączu.

Decyzją  Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Krakowie została także powołana spec­jal­na gru­pa, w skład której wes­zli polic­jan­ci z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie oraz z Komendy Miejskiej Policji  w Nowym Sączu, którzy skon­cen­trowali się  na ustal­e­niu jaki pojazd brał udzi­ał w zdarze­niu i tożsamoś­ci zbiegłego kierow­cy.

Zakro­jone na sze­roką skalę poszuki­wa­nia skutkowały zatrzy­maniem 21 sty­cz­nia (około godz. 13)  kierow­cy pode­jrze­wanego o śmiertelne potrące­nie pieszych i drugiego mężczyzny mającego związek z tym zdarze­niem.  To mieszkań­cy  Sądec­czyzny — mężczyźni w wieku 17 i 21 lat. Na pos­esji jed­nego z nich w zamknię­tym garażu polic­jan­ci znaleźli samochód, który dokład­nie  zakry­ty był folią. Okaza­ło się, że pojazd posi­a­da poważne uszkodzenia, które mogą świad­czyć, że brał udzi­ał w wypad­ku. Pojazd pod­dawany jest oględzi­nom, a biegli w tej chwili wery­fiku­ją czy uszkodzenia maja związek z przed­miotowym zdarze­niem.

Zatrzy­mane oso­by zostały przewiezione do siedz­i­by Komendy Miejskiej Policji w Nowy Sączu. Uprzed­nio w placów­ce  zdrowot­nej  pobra­no im krew celem  prze­badana na zawartość alko­holu i narko­tyków we krwi. Czyn­noś­ci pro­ce­sowe z udzi­ałem będą wykony­wane po uzgod­nieni­ach z proku­raturą.

Inten­sy­w­na pra­ca zaan­gażowanych w poszuki­wa­nia polic­jan­tów, przesłucha­nia świad­ków jak i śla­dy zabez­piec­zone na miejs­cu zdarzenia to m.in. te czyn­ni­ki, które doprowadz­iły śled­czych  na trop spraw­cy wypad­ku.


Close Menu
Close Panel