Rewolucja w kościele! Na tacę wpłacicie zbliżeniowo!

Nie masz drob­nych, a chcesz dać na tacę? Nie ma prob­le­mu! Wybierz sumę i zbliż kartę. W Paryżu funkcjonu­je to już ter­az, może niedłu­go w całej Europie?

Reklama

Koś­ciół Saint-François de Moli­tor w Paryżu postanow­ił iść z duchem cza­su. Ponieważ wierni nie zawsze mieli przy sobie drob­ne, taca zaw­iera ter­az czyt­nik za pomocą którego moż­na dokon­ać datku.

Reklama

Jak czy­tamy w dzi­en­niku Le Parisien, nowoczes­na taca zosyanie wyko­rzys­tana pod­czas mszy w najnowszą niedzielę.

Między ławka­mi umieszc­zonych zostanie pięć takich urządzeń. Wyglą­da­ją, jak trady­cyjny koszyk na dat­ki. Wewnątrz kry­je się jed­nak czyt­nik do płat­noś­ci bez­do­tykowych.

Close Menu