Dramat w Bieruniu! Chciał wysadzić blok w powietrze! Policja musiała wyważać drzwi!

Trzymiesięczny areszt zas­tosował sąd wobec 27-let­niego mieszkań­ca Bieru­nia, który bie­gał po klatce schodowej, groz­ił sąsi­adom i niszczył drzwi do ich mieszkań. Na koniec zamknął się w swoim mieszka­niu, odkrę­cił gaz i groz­ił jego pod­pale­niem. W wyniku pod­jętej przez bieruńs­kich polic­jan­tów inter­wencji 27-latek został zatrzy­many. Mundurowi znaleźli przy nim narko­ty­ki.

Reklama

Fot. Policja.pl

 

27-let­niego agre­so­ra polic­jan­ci zatrzy­mali w poniedzi­ałek wiec­zorem, po tym jak dyżurny otrzy­mał zgłosze­nie od wys­traszonych mieszkańców jed­nego z bloków przy ul. Węglowej w Bieruniu.

Reklama

Wynikało z niego, że po klatce schodowej bie­ga mężczyz­na, który niszczy drzwi wejś­ciowe do mieszkań, uży­wa­jąc wul­gar­nych słów grozi mieszkań­com pozbaw­ie­niem życia oraz tym, że wysadzi w powi­etrze cały blok. Oprócz bieruńs­kich mundurowych na miejsce przy­były też inne służ­by, w tym pogo­towie gazowe, które odcięło dopływ gazu ulat­ni­a­jącego się z mieszka­nia 27-lat­ka.

Za jego drzwia­mi mężczyz­na, który nie chci­ał wpuś­cić do środ­ka polic­jan­tów, w dal­szym ciągu groz­ił wysadze­niem budynku oraz tym, że sam wyskoczy przez okno. Groz­ił też inter­we­ni­u­ją­cym polic­jan­tom oraz uży­wał wobec nich słów wul­gar­nych.

Z uwa­gi na niebez­pieczeńst­wo pożaru i wybuchu, które zagrażały życiu i zdrow­iu mieszkańców bloku, zostali oni ewakuowani, a służ­by mundurowe pod­jęły decyzję o siłowym wejś­ciu do mieszka­nia agre­so­ra. Polic­jan­ci obezwład­nili 27-lat­ka, po czym próbował on przekupić mundurowych, by odstąpili od jego zatrzy­ma­nia, pro­ponu­jąc wręcze­nie korzyś­ci majątkowej. Po przeszuka­niu mężczyzny, w kieszeni jego spod­ni polic­jan­ci ujawnili pon­ad 4 gramy mar­i­huany.

Wynik bada­nia stanu trzeź­woś­ci wykazał nato­mi­ast w orga­nizmie agre­so­ra blisko 2 promile. Za szereg chuli­gańs­kich wys­tęp­ków, w tym sprowadze­nie niebez­pieczeńst­wa zagraża­jącego wielu osobom usłyszał on wczo­raj aż 12 proku­ra­tors­kich zarzutów. Sąd Rejonowy w Tychach przy­chylił się dziś do wniosku śled­czych i proku­ra­to­ra, sto­su­jąc wobec 27-lat­ka trzy miesiące tym­cza­sowego aresz­tu. Mężczyz­na w więzie­niu może spędz­ić nawet 10 lat.


Close Menu
Close Panel