Łowcy Cieni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie z rozbojem, oszustwa, paserstwa oraz udział w zbrojnym gangu

Polic­jan­ci CBŚP zatrzy­mali 53-let­niego Pio­tra K. ps. „Piotrek”. Mężczyz­na był poszuki­wany dwoma Lis­ta­mi Gończy­mi wydany­mi przez sądy w Warsza­w­ie. Pier­wszy z nich został wydany w lutym 2016 roku. 53-latek był poszuki­wany w celu tym­cza­sowego aresz­towa­nia, a także jest pode­jrzany m.in. o udzi­ał w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej oraz o popełnie­nie kole­jnych przestępstw.

Reklama

Fot. CBŚP

 

Funkcjonar­iusze z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji z grupy tzw. „łow­ców cieni” wspól­nie z polic­jan­ta­mi CBŚP z Olsz­ty­na i z Komendy Powia­towej Policji w Pruszkowie usta­lali miejsce prze­by­wa­nia 53-let­niego Pio­tra K., który był od niemal dwóch lat poszuki­wany. W związku z liczny­mi sprawa­mi, które toczą się w sądach mężczyźnie wys­taw­iano wezwa­nia, na które się nie staw­iał.

Reklama

Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie wydał więc za nim w lutym 2016 roku List Gończy do spraw m.in. kradzieży z wła­maniem, rozbo­ju, oszust­wa i paserst­wa. Kole­jny List Gończy został wydany w 2017 roku w związku z pode­jrze­niem udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej o charak­terze zbro­jnym.

W Proku­raturze Region­al­nej w Gdańsku prowad­zona była wobec mężczyzny sprawa, która została zaw­ies­zona i wszys­tko wskazu­je na to, że niebawem zostanie wznowiona. Czyn­noś­ci w tym śledztwie wykony­wali polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji z Olsz­ty­na, a doty­czyły pra­nia pieniędzy, oszust­wa i wyłudzenia podatku VAT w związku z niele­gal­ną dys­try­bucją ole­ju smarowego pro­dukowanego w więk­szoś­ci z ole­ju napę­dowego.

Po dokład­nie przeprowad­zonej anal­izie, zebra­niu wielu infor­ma­cji łow­cy cieni znaleźli mężczyznę w jed­nym z mieszkań na warsza­wskiej Woli. Piotr K. nie staw­iał oporu, był bard­zo zaskoc­zony całą sytu­acją, ponieważ nie spodziewał się zatrzy­ma­nia.


Close Menu
Close Panel