15 -latek pił alkohol z kolegami. Zostawili go na mrozie? W sprawie zatrzymano dwóch 18-latków

W związku ze śmier­cią 15-lat­ka, Polic­jan­ci z Komendy Miejskiej Policji w Gor­zowie zatrzy­mali do sprawy dwóch 18-latków. Po wielu czyn­noś­ci­ach wyko­nanych przez śled­czych możli­we było przed­staw­ie­nie im zarzutów związanych z nieumyśl­nym spowodowaniem śmier­ci oraz rozpi­janiem mało­let­niego.

Reklama

Fot. Polic­ja

W poniedzi­ałek, 15 sty­cz­nia, po godzinie 13.00 gor­zows­ka Polic­ja została powiadomiona o tym, że przy drodze w Ciecierzy­cach w powiecie gor­zowskim został odnaleziony młody mężczyz­na, który nie dawał oznak życia.

Przy­były na miejsce lekarz stwierdz­ił zgon. Na miejs­cu polic­jan­ci wielu pio­nów bard­zo inten­sy­wnie pra­cow­ali, by skutecznie odt­worzyć to co dzi­ało się bezpośred­nio przed śmier­cią 15-lat­ka.

Reklama

Kluc­zowa była odpowiedź na pytanie czy do zgonu młodego chłopa­ka nie przy­czyniły się oso­by trze­cie. W związku z tym wyko­nano szereg czyn­noś­ci pro­ce­sowych i oper­a­cyjnych, aby dotrzeć do wymiernych ustaleń w tej spraw­ie i wyjaśnić okolicznoś­ci śmier­ci 15-lat­ka. Jego ciało decyzją proku­ra­to­ra zostało zabez­piec­zone do sekcji. Do późnych godzin noc­nych polic­jan­ci pra­cow­ali, by jak najwięcej dowiedzieć się o tym zdarze­niu. Oględziny, rozpy­ty­wa­nia, przesłucha­nia, pro­ce­sowe zabez­pieczanie istot­nych śladów ale także inten­sy­w­na pra­ca oper­a­cyj­na, to tylko niek­tóre czyn­noś­ci wyko­nane przez śled­czych.

Dzię­ki nim możli­we było skrupu­latne zbieranie mate­ri­ału dowodowego. Ten poz­wolił już wcześniej na zatrzy­manie do wyjaśnienia dwóch 18-latków. Po czyn­noś­ci­ach pro­ce­sowych, które wyko­nano z zatrzy­many­mi, przed­staw­iono im zarzu­ty związane z nieumyśl­nym spowodowaniem śmier­ci człowieka oraz rozpi­janiem mało­let­niego.

Wobec obu zatrzy­manych zas­tosowano pol­i­cyjny dozór.

Opra­cow­ał: nad­kom. Marcin Maludy, Rzecznik Pra­sowy KWP w Gor­zowie Wlkp.

sierż. szt. Maciej Kimet


Close Menu
Close Panel