Potracił policjanta. Ukrywał się przed policją w pomieszczeniu gospodarczym, bez wiedzy właścicieli

50-let­ni mężczyz­na, który dwa dni temu nie zatrzy­mał się do kon­troli i potrą­cił jed­nego z zatrzy­mu­ją­cych go umundurowanych polic­jan­tów, został dzisi­aj zatrzy­many przez dziel­ni­cowych. W jego poszuki­wa­nia zaan­gażowani byli ryb­nic­cy i wodzisławscy polic­jan­ci, a także mundurowi z odd­zi­ału prewencji policji w Katow­icach i prze­wod­ni­cy z psa­mi tropią­cy­mi. Mężczyz­na trafił już do aresz­tu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Reklama

Fot. Policja.pl

 

Polic­jan­ci poszuki­wali mężczyzny od czwartku. W dzi­ała­nia zaan­gażowano kilkudziesię­ciu polic­jan­tów zarówno z Ryb­ni­ka, jak i Wodzisław­ia, wspier­anych przez mundurowych z OPP w Katow­icach. Po pub­likacji wiz­erunku spraw­cy potrące­nia, otrzy­mal­iśmy wiele tele­fonów od mieszkańców, które potwierdza­ły nasze infor­ma­c­je, o tym że mężczyz­na nadal prze­by­wa na tere­nie Rydułtów.

Reklama

13 sty­cz­nia rano poszuki­wa­nia zostały wznowione. Na trop mężczyzny wpadli dziel­ni­cowi z ryduł­towskiego komis­ariatu, doskonale zna­ją­cy swój rejon. Mężczyz­na ukry­wał się w pomieszcze­niu gospo­dar­czym na tere­nie pry­wat­nej pos­esji, bez wiedzy właś­ci­cieli. 50-latek został zatrzy­many i doprowad­zony do komis­ariatu. Wkrótce zostaną mu przed­staw­ione zarzu­ty. Odpowie za czyn­ną napaść na polic­jan­ta, nieza­trzy­manie się do kon­troli dro­gowej oraz kierowanie pojaz­dem mimo zakazu wydanego przed sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Nie zatrzymał się, chciał przejechać policjanta

W czwartek po połud­niu, polic­jan­ci z wydzi­ału ruchu dro­gowego ryb­nick­iej komendy pełnili służbę na tere­nie gminy Gas­zow­ice. Około 16.20, na uli­cy Rados­zowskiej w Szczer­bicach, postanow­ili zatrzy­mać do kon­troli dro­gowej kieru­jącego volk­swa­gen­em pas­satem. Pomi­mo wyraźnych syg­nałów do zatrzy­ma­nia się, dawanych przez umundurowanych stróżów prawa porusza­ją­cych się oznakowanym radiowozem, kieru­ją­cy za wszelką cenę usiłował uniknąć kon­troli dro­gowej i zaczął uciekać.

Polic­jan­ci ruszyli za nim w poś­cig, który przeniósł się na ulice Ryb­ni­ka, a następ­nie do Rydułtów na ulicę Piecowską. Właśnie na tej uli­cy uciekinier zjechał na pobocze i zatrzy­mał pojazd. Gdy polic­jan­ci wys­zli z radiowozu, chcąc go zatrzy­mać, ten gwał­town­ie ruszył i potrą­cił jed­nego z mundurowych. W celu zatrzy­ma­nia kieru­jącego, dru­gi z polic­jan­tów użył broni służbowej, odd­a­jąc kil­ka strza­łów w stronę pojaz­du. Kierow­ca pas­sa­ta uciekł. Mundurowi zapamię­tali jed­nak numery rejes­tra­cyjne pojaz­du, co w trak­cie dal­szych czyn­noś­ci poz­woliło na ustal­e­nie właś­ci­ciela pojaz­du. Ran­ny polic­jant trafił do szpi­ta­la. Na szczęś­cie jego życiu nie zagraża niebez­pieczeńst­wo. Po udzie­le­niu pomo­cy lekarskiej, opuś­cił szpi­tal. Polic­jan­tom biorą­cym udzi­ał w tej inter­wencji udzielono pomo­cy psy­cholo­ga.

Na miejsce zostały skierowane kole­jne pat­role oraz gru­pa dochodzeniowo-śled­cza. Rozpoczęły się poszuki­wa­nia kieru­jącego pas­satem. W czyn­noś­ci­ach brali udzi­ał ryb­nic­cy i wodzisławscy polic­jan­ci, a także mundurowi z odd­zi­ału prewencji policji w Katow­icach i prze­wod­ni­cy z psa­mi tropią­cy­mi. Samochód, którym uciekał spraw­ca potrące­nia polic­jan­ta, został odnaleziony przez ryb­nic­kich mundurowych na tere­nie Rydułtów. Za zgodą proku­ra­to­ra z Proku­ratu­ry Rejonowej w Wodzisław­iu Śląskim, opub­likowal­iśmy wiz­erunek oraz dane tego mężczyzny. To 50-let­ni mieszkaniec Rydułtów. Mężczyz­na był wcześniej znany policji. Na początku zeszłego roku stracił on pra­wo jazdy za kierowanie pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci. Posi­a­da aktu­al­ny zakaz prowadzenia pojazdów, orzec­zony przez Sąd Rejonowy w Wodzisław­iu Śląskim do czer­w­ca 2021 roku.


Close Menu
Close Panel