Mrągowo: Pijana przyjechała autem na zakupy. W pojeździe było małe dziecko

Miała pon­ad 2 promile alko­holu w orga­nizmie i pod opieką małe dziecko. To nieste­ty nie pow­strzy­mało jej, aby wsiąść za kierown­icę auta i pojechać na zakupy. Jed­nak na takie zachowanie na drodze nie ma przyz­wole­nia, czemu przykład dały czu­jne eks­pe­di­en­t­ki, które zaalar­mowały polic­jan­tów. 33-latce może groz­ić kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. O niewłaś­ci­wym sposo­bie spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem zostanie poin­for­mowany sąd rodzin­ny i nielet­nich.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Wczo­raj po godzinie 19.00 ofi­cer dyżurny mrą­gowskiej policji otrzy­mał infor­ma­cję o tym, że do sklepu spoży­w­c­zo-monopolowego w Sork­witach przy­jechała kobi­eta wraz z małym dzieck­iem. Nie było­by w tym nic dzi­wnego poza tym, że jak zauważyły eks­pe­di­en­t­ki kobi­eta była pod wyraźnym wpły­wem alko­holu.

Reklama

Pod wskazany adres naty­ch­mi­ast pojechał patrol policji. Funkcjonar­iusze sprawdzili stan trzeź­woś­ci 33-lat­ki i potwierdzili przy­puszczenia czu­jnych pra­cown­ic sklepu.

Kobi­eta miała pon­ad 2 promile alko­holu w orga­nizmie i w tym stanie przy­jechała ze Starego Gielą­du do Sork­wit na zakupy.  Dodatkowo niepoko­jące było to, że pod jej opieką było 2,5-letnie dziecko.

W efek­cie kobi­eta będzie tłu­maczyła się za popełnie­nie przestępst­wa  kierowa­nia w stanie nietrzeź­woś­ci. Za to grozi jej kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym min­i­mal­ny okres, na jaki zakaz ten może być orzec­zony to 3 lata. Dodatkowo infor­ma­c­ja na tem­at niewłaś­ci­wego spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem trafi do sądu rodzin­nego i nielet­nich.

Oso­by kieru­jące pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci muszą się także liczyć z dolegli­wy­mi kon­sek­wenc­ja­mi finan­sowy­mi. Nieza­leżnie od orzec­zonej kary, sąd oblig­a­to­ryjnie orze­ka świad­cze­nie pieniężne w wysokoś­ci nie mniejszej niż 5 tys. zło­tych, w przy­pad­ku oso­by po raz pier­wszy dopuszcza­jącej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zło­tych, gdy oso­ba po raz kole­jny kierowała pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci. W sprawach o wypad­ki dro­gowe spowodowane przez nietrzeźwych kieru­ją­cych, sąd oblig­a­to­ryjnie orze­ka naw­iązkę w wysokoś­ci nie mniejszej niż 10 tys. zło­tych.

Kobiecie zatrzy­mano pra­wo jazdy.

Close Menu
Close Panel