Niemcy wyślą imigrantów do… Auschwitz?

Kon­trow­er­syjny pomysł, który może kosz­tować Niem­cy bard­zo dużo. Niemiec­cy poli­ty­cy mają plan, by wysłać imi­grantów na obow­iązkowe wyciecz­ki do… Auschwitz. Ma to rozwiązać prob­lem anty­semi­tyz­mu.

Reklama

 

Fot. Shut­ter­stock

 

Na pomysł wpadła jed­na z sekre­tarzy stanu Sawsan Chebli członk­i­ni SPD.

Reklama

Stwierdz­iła, że gdy­by “Każdy kto żyje w tym kra­ju został zobow­iązany do zwiedza­nia choć raz w życiu takiego miejs­ca pamię­ci”.

Sekre­tarz odniosła się do tem­atu przy­byłych uchodźców do Niemiec. Powo­dem takiego pomysłu są coraz częst­sze incy­den­ty anty­semick­ie, które mają miejsce w Niem­czech. Ich agre­so­ra­mi są w dużej mierze przy­byli uchodź­cy.

Close Menu
Close Panel