Z blisko promilem alkoholu chciał wieźć dzieci na wycieczkę

Prud­nic­cy polic­jan­ci, tuż przed odjaz­dem zatrzy­mali pijanego kierow­cę autokaru, który miał zaw­ieźć dzieci na wycieczkę. 32-latek w orga­nizmie miał blisko promil alko­holu. Przy­pom­i­namy, że od 15 sty­cz­nia na tere­nie wojew­ództ­wa opol­skiego rozpoczy­na­ją się ferie zimowe. Polic­jan­ci zachę­ca­ją do zgłasza­nia kon­troli autokarów przed wyjaz­dem na zimowy wypoczynek.

Reklama

Fit. Pix­abay

 

Do zdarzenia doszło 9 sty­cz­nia, tuż przed godz­iną 9:00 w miejs­cowoś­ci Moszczan­ka. Polic­jan­ci na prośbę orga­ni­za­to­ra mieli sprawdz­ić stan tech­niczny autokaru oraz trzeź­wość kierow­cy przed wyjaz­dem na zor­ga­ni­zowaną wycieczkę do Wrocław­ia. Autokarem tym miało podróżować 60 osób, w tym więk­szość dzieci.

Reklama

Jak się okaza­ło, 32-let­ni kierow­ca, który miał wyruszyć w pon­ad 100 km trasę był nietrzeźwy. Badanie alko­matem wykaza­ło u niego blisko promil alko­holu w orga­nizmie. Nieod­powiedzial­ne­mu kierow­cy polic­jan­ci już zatrzy­mali pra­wo jazdy. Nato­mi­ast dzieci pojechały na wycieczkę — wprawdzie z opóźnie­niem — ale za to bez­piecznie, bo już z trzeźwym kierow­cą.

32-latek odpowie ter­az za kierowanie pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci za co może mu groz­ić do 2 lat więzienia, sądowy zakaz kierowa­nia pojaz­da­mi oraz min­i­mal­nie 5 000 zło­tych.

Już od 15 sty­cz­nia w wojew­ództwie opol­skim rozpoczy­na­ją się 2-tygod­niowe ferie zimowe. W tym cza­sie polic­jan­ci w sposób szczegól­ny będą czuwać nad bez­pieczeńst­wem dzieci i młodzieży wyjeżdża­ją­cych na zimowy wypoczynek. Zachę­camy do zgłasza­nia kon­troli autokarów wycieczkowych przed podróżą.

Orga­ni­za­torzy wyjazdów mają również możli­wość sprawdzenia autokaru na stron­ie inter­ne­towej https://bezpiecznyautobus.gov.pl/, gdzie moż­na uzyskać pod­sta­wowe infor­ma­c­je tech­niczne, doty­czące daty pro­dukcji pojaz­du, dane ostat­niego przeglą­du, prze­biegu, iloś­ci miejsc przez­nac­zonych dla pasażerów oraz polisy OC.

Close Menu
Close Panel