Potrącił funkcjonariusza. Policja publikuje wizerunek

Poszuku­je­my kieru­jącego, który na tere­nie gminy Gas­zow­ice nie zatrzy­mał się do kon­troli dro­gowej i potrą­cił polic­jan­ta. Wszys­tkie oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je mogące pomóc w ustal­e­niu jego miejs­ca poby­tu, pros­zone są o kon­takt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ryb­niku pod numerem tele­fonu (32) 429 52 55.

Reklama

Fot. polic­ja

 

Ryb­nic­cy polic­jan­ci poszuku­ją kierow­cy samo­chodu VW Pas­sat, który na tere­nie gminy Gas­zow­ice nie zatrzy­mał się do kon­troli dro­gowej. Ucieka­jąc potrą­cił jed­nego z mundurowych, a dru­gi użył broni pal­nej, strze­la­jąc w kierunku pojaz­du. Samochód został już odnaleziony, trwa­ją poszuki­wa­nia kieru­jącego nim mężczyzny. Za zgodą proku­ra­to­ra z Proku­ratu­ry Rejonowej w Wodzisław­iu Śląskim, pub­liku­je­my jego wiz­erunek oraz dane.

Reklama

Imię i nazwisko: Zbig­niew PAWLASZCZYK

Wiek: 50 lat

Zamieszkały: Ryduł­towy

Wszys­tkie oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je mogące pomóc w ustal­e­niu jego miejs­ca poby­tu prosimy o kon­takt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ryb­niku pod numerem tele­fonu (32) 429 52 55, Wydzi­ałem Krymi­nal­nym KMP w Ryb­niku oso­biś­cie, mailowo: kryminalny@​rybnik.​ka.​policja.​gov.​pl lub tele­fon­icznie: (32) 429 52 80. Moż­na także skon­tak­tować się z najbliższą jed­nos­tką policji tel. 997 lub wybrać numer alar­mowy 112.

Close Menu
Close Panel