65 proc. Polaków źle ocenia publiczną służbę zdrowia. Jakich zmian oczekujemy?

Praw­ie dwie trze­cie (65%) dorosłych Polaków negaty­wnie oce­nia pub­liczną służbę zdrowia, a praw­ie połowa (46%) źle oce­nia dzi­ała­nia rzą­du w spraw­ie jej napraw­ienia. W ciągu ostat­niego roku 40% badanych płaciło „z włas­nej kieszeni” za usłu­gi medy­czne — tak wyni­ka z bada­nia przeprowad­zonego dla ser­wisu ciekaweliczby.pl na pan­elu Ari­ad­na.

Reklama

Fot. Pix­abay

Negaty­wne opinie na tem­at pub­licznej służ­by zdrowia prze­waża­ją niemal we wszys­t­kich elek­torat­ach, w tym wśród sym­pa­tyków Prawa i Spraw­iedli­woś­ci  (60%), ale najbardziej scep­ty­czni są zwolen­ni­cy Nowoczes­nej (84%) oraz Plat­formy Oby­wa­tel­skiej (72%).

Niemal połowa badanych (46%) negaty­wnie oce­nia doty­chcza­sowe dzi­ała­nia rzą­du Zjed­noc­zonej Praw­icy w dziedzinie pub­licznej opie­ki zdrowot­nej w Polsce. Najwięcej kry­tyków jest wśród zwolen­ników Nowoczes­nej (89%) i PO (73%), lecz nie braku­je ich także w elek­tora­cie Kukiz’15 (43%), a nawet PiS (22%).

Reklama

Najbardziej oczeki­wane dzi­ała­nia ze strony rzą­du to zmniejsze­nie biurokracji w sys­temie ochrony zdrowia (42%), zwięk­sze­nie licz­by lekarzy spec­jal­istów (39%), pod­niesie­nie nakładów na służbę zdrowa pod warunk­iem, że nie będzie się to wiąza­ło z pod­niesie­niem podatków lub składek zdrowot­nych (37%), a także pod­wyższe­nie wyna­grodzeń lekarzy, by nie musieli szukać pra­cy za granicą (31%). Jedynie 8% badanych zgodz­iło­by się na pod­niesie­nie podatków lub składek, jeśli wiąza­ło­by się to z pod­niesie­niem nakładów na ochronę zdrowia i jed­noczes­nym jej usprawnie­niem.

Wyni­ki te niekoniecznie są prze­jawem roszczeniowoś­ci Polaków i przy­wiąza­nia do wiz­ji soc­jal­nego Państ­wa. Mogą także świad­czyć o oczeki­wa­niu by zop­ty­mal­i­zować i usprawnić dzi­ałanie pub­licznej służ­by zdrowia w ramach obec­nych nakładów. Tak jak­by Pola­cy w więk­szoś­ci przestawali wierzyć, że zwięk­szanie nakładów bez poważnych zmi­an orga­ni­za­cyjnych może cokol­wiek naprawdę tutaj zmienić”- komen­tu­je dr Tomasz Baran z Wydzi­ału Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.

Pola­cy są dość niechęt­ni wprowadze­niu dodatkowych opłat za korzys­tanie z pub­licznej opie­ki zdrowot­nej w celu jej usprawnienia. Tylko 22% jest w stanie zaak­cep­tować dodatkową opłatę za przyspiesze­nie wiz­y­ty u lekarza spec­jal­isty lub za bada­nia, 15% zgodz­iło­by się na zasadę, że w miesiącu są np. 2 bezpłatne wiz­y­ty u lekarza rodzin­nego, a za każdą kole­jną trze­ba zapłacić  2030 zł. 13% zaak­cep­towało­by wprowadze­nie dopłat za wyży­wie­nie pod­czas poby­tu w szpi­talu.

32% badanych nie zgodz­iło się na żadne z pro­ponowanych rozwiązań, a 27% nie miało zda­nia w tej spraw­ie.

Jed­nocześnie 40% deklaru­je, że w ciągu ostat­niego roku płaciło „z włas­nej kieszeni” za usłu­gi medy­czne lub korzys­tało z pry­wat­nej opie­ki medy­cznej w abona­men­cie wyku­pi­onym przez swo­jego pra­co­daw­cę. Najm­niej takich osób było wśród sym­pa­tyków Kukiz’15 (21%), następ­nie PiS (39%), a najwięcej wśród sym­pa­tyków Nowoczes­nej (61%) i PO (62%).

33% badanych wydało w ciągu roku „z włas­nej kieszeni” na płatne usłu­gi medy­czne między 201 a 500 zł, 29% wydało poniżej 200 zł, 23% — między 501 a1000 zł, a 15% powyżej 1001 zł.

Pola­cy najczęś­ciej sami pła­cili za wiz­y­ty u lekarza spec­jal­isty (54%), wiz­y­ty u stom­a­tolo­ga (52%) oraz bada­nia lab­o­ra­to­ryjne (31%).

Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w 2016 r. wyniosły 4,4% PKB. Wynik ten staw­ia nasz kraj na 31. miejs­cu wśród 35 kra­jów OECD . W Polsce na 1000 mieszkańców przy­pa­da zaled­wie 2,3 lekarza. To najniższy wskaźnik w całej Unii Europe­jskiej, dla której śred­nia za 2014 r. wyniosła 3,5 lekarza .

„W dyskus­jach doty­czą­cych popraw­ienia sys­te­mu ochrony zdrowia wciąż braku­je konkret­nych propozy­cji. Samo zwięk­sze­nie nakładów do 6,8% PKB nie rozwiąże prob­lemów, jeśli wkrótce nie będzie miał nas kto leczyć. Więk­szość Polaków źle oce­nia pub­liczną służbę zdrowia, dlat­ego nie dzi­wi fakt, że aż 40% musi dodatkowo płacić za usłu­gi medy­czne” —  mówi Alic­ja Defraty­ka, autor­ka pro­jek­tu ciekaweliczby.pl

Close Menu
Close Panel