Podano przyczyny awaryjnego lądowania na lotnisku Chopina w Warszawie

Wyjaś­ni­an­ie są przy­czyny awaryjnego lądowa­nia samolo­tu PLL LOT Bom­bardier Q400 na lot­nisku Chopina w Warsza­w­ie — podała w czwartek w komu­nika­cie Państ­wowa Komis­ja Badań Wypad­ków Lot­niczych.

Reklama

Fot. Kamil Leczkows­ki PHOTO

W dniu dzisiejszym i w dni­ach następ­nych zespół badaw­czy PKBWL będzie wykony­wał dal­sze czyn­noś­ci mające na celu ustal­e­nie przy­czyny zdarzenia i zapro­ponowa­niu dzi­ałań zapo­b­ie­ga­ją­cych takim zdarzeniom w przyszłoś­ci” — czy­tamy w komu­nika­cie.

Dodano, że zaraz po zdarze­niu na miejsce przy­byli członkowie Państ­wowej Komisji Bada­nia Wypad­ków Lot­niczych, “którzy wykon­ali rutynowe czyn­noś­ci, pole­ga­jące na zabez­piecze­niu rejes­tra­torów pokład­owych i zebra­niu dowodów na miejs­cu zdarzenia”.

Reklama

Jak wskazano, do wypad­ku doszło w środę o godzinie 19.19. “Samolot typu Bom­bardier DASH, zna­ki rozpoz­naw­cze SP-EQG, nr. rej­su LO 3924 lądował awaryjnie na lot­nisku Chopina w Warsza­w­ie. Przy­czyną awaryjnego lądowa­nia były prob­le­my tech­niczne związane z golenią przed­niego pod­wozia” — poin­for­mowała komis­ja.

Na pokładzie było 59 pasażerów, dwóch członków zało­gi lot­niczej i dwóch członków zało­gi kabi­nowej. Zało­ga i pasażerowie zostali bez­piecznie ewakuowani, pod­czas ewakuacji nikt nie odniósł obrażeń” — napisano.

Dodano, że samolot został usunię­ty z dro­gi star­towej po ok. czterech godz­i­nach od zdarzenia.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu
Close Panel