PILNE: Trzech członków PO zostało wykluczonych z partii. Trzech posłów .N zawiesza członkostwo

Zakończyło się spotkanie zarzą­du Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w której omaw­iane były kary dla posłów, którzy nie zagłosowali za pro­jek­tem ws. abor­cji. Efek­tem jest wyrzuce­nie z par­tii trzech członków. Marek Bier­nac­ki, Maria Fabisi­ak i Jacek Tom­czak zostali wyk­luczeni z par­tii. 

Reklama

 

 

Pozostali członkowie par­tii, który byli w Sejmie, a nie glosowali będą ukarani zgod­nie z kat­a­lo­giem kar.

W sum­ie 39 posłów Nowoczes­nej i PO nie wzięło udzi­ału w głosowa­niu.\

Reklama

Joan­na Scheur­ing — Wiel­gus, Krzysztof Mieszkows­ki i Joan­na Szmidt zaw­iesza­ją swo­je członkost­wo w Nowoczes­nej na miesiąc.

Close Menu
Close Panel