Skandaliczny wpis influencerki na Facebooku! Internauci oburzeni!

Klau­dia Jachi­ra jest aktorką, absol­wen­tką PWST, zaj­mu­je się satyrą poli­ty­czną i komen­towaniem bieżą­cych wydarzeń w kra­ju. Wczo­raj opub­likowała ona wpis, który oburzył inter­nautów.

“Prowadz­iłam dziś bal kar­nawałowy w przed­szkolu. 80% chłopców było prze­branych za…policjantów! Ten strój dobrze znam, poniewaz iden­ty­cznie wyglada­ją polic­jan­ci pacy­fiku­ja­cy oby­wa­tel­skie demon­strac­je. Za komuny też były bale w przed­szko­lach, jed­nak z tego co słysza­łam, to nikt nie prze­bier­al się za mil­ic­jan­ta… 
Żołnierz, Indi­an­in, Spi­der­man ok. Ale polic­jant? 
Drodzy rodz­ice, naprawde chce­cie, by Wasze dzieci budowały represyjne państ­wo? Wzy­wali na przesłucha­nia opozy­cjon­istów, ochra­niali miesięcznice, aresz­towali za posi­adanie białej róży?
Widok tylu “polic­jan­tów” nawet na balu w przed­szkolu to prz­er­aża­ją­cy widok.” — pisze Klau­dia Jachi­ra

Reklama

Na odpowiedzi inter­nautów nie trze­ba było dłu­go czekać:

Reklama

Jak ci sie krzy­w­da stanie , to pier­wsza bedziesz dzwon­ic na polic­je po pomoc. Musisz uzyc mozgu , ktorego nie masz I wiedz , ze polic­jan­ci na uli­cy wykonu­ja polece­nia swoich przelo­zonych , nie robia nic na co maja ochote tylko wykonu­ja polece­nia. Moz­na miec do ciebie pre­ten­sje , ze robisz cos w przed­szkolu co sie komus nie podo­ba jed­nak ty real­izu­jesz polece­nia , przykazy swoich zwierzch­nikow I usta­wodaw­cow. Oso­bi­scie uwazam , ze tak jak ped­ofilom , tobie tez powin­ni zabron­ic pra­cy z dziec­mi.”

Do kogo te żale , do dzieci, ich rodz­iców, czy może do policji ? Napisałabym do Kaczyńskiego , ze bal w przed­szkolu się nie udał , przez jego miesięcznice . Co dru­gi chło­piec w wieku przed­szkol­nym , marzy o tym by zostać polic­jan­tem . Marzy dziś i marzył kiedyś w komu­nie tez . Nie udało się zabłys­nąć , sor­ry ale nie”

Harcerst­wo — odd­zi­ały para­mil­i­tarne, polic­ja — jed­nos­t­ki sztur­mowe do pacy­fikowa­nia lud­noś­ci o odmi­en­nych upodoba­ni­ach wsze­la­kich, straż pożar­na — jed­nos­t­ki do inwig­ilowa­nia mieszkań z wyso­kich dra­bin, listonosz- kon­fi­den­ci krad­ną­cy ren­tę, leśni­cy — morder­cy zwierząt, drzew i antag­o­niś­ci Kin­gi Rusin, kto tam jeszcze osi mundury… inkasen­ci gazowi, kominiarze (to nie mudury, ale w oczy się rzu­ca­ją). Ja tam się cieszę, że mimo prób rożnych poli­tyków wszelkiej maś­ci jakość pra­cy polic­jan­tów rośnie.”

Należy się cieszyć, że chłop­cy mają dobre wzorce i prze­bier­a­ją się za stróża prawa.. A nie np za Spi­der­mana, który jest sztuczny, czy jakiegoś łobuzi­a­ka o co chodzi z tym postem? Kogoś przy­grza­ło i to konkret­nie. Kobi­eto co Ty tworzysz? Polic­ja jest zaje­bi­scie potrzeb­na i to nie do tego o czym piszesz.”

Idąc tym tok­iem rozu­mowa­nia to po co Pani się prze­biera za pot­wo­ra w (tfuu!) haloween? Z myślą że jest Pani pot­worem? Dodatkowo, dzieci prze­bier­a­ją się za te oso­by którę cenią lub podzi­wia­ją, najwidoczniej polic­jan­ci dają więcej dzieciom niż Pani nau­ka, rozu­miem że była Pani bic­zowana na komen­dach że taki ma Pani osąd? Zami­ast się cieszyć że nie prze­bier­a­ją się za bandziorów typu robin hood, janosik to Pani się krzy­wi o to że wybrali stróży prawa. Na koniec chce powiedzieć że cały Pani wpis wpisu­ję się w reto­rykę mod­ernisty­cznego świa­ta który zginie a wraz z nim, znikną grupy ludzi w sen­sie zostaną z tyłu za tego typu wpisy. Dzieci! nie prze­bier­a­j­cie się za ryc­erzy, to źli ludzie, prze­cież to oni wojowali.….”

Close Menu
Close Panel