Krakowscy policjanci zatrzymali 2 obywateli Chin pod zarzutem skimmingu

W śledztwie prowad­zonym pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Kraków Śród­mieś­cie – Zachód polic­jan­ci Wydzi­ału do wal­ki z Przestępc­zoś­cią Gospo­dar­czą w KMP w Krakowie we współpra­cy z funkcjonar­iusza­mi Wydzi­ału do wal­ki z Cyber­przestępc­zoś­cią KWP w Krakowie rozpra­cow­ali przestępczy pro­ced­er i zatrzy­mali 2 spraw­ców skim­min­gu banko­ma­towego. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzu­ty i zostali tym­cza­sowo aresz­towani.

Reklama

Fot. polic­ja

 

Do zatrzy­ma­nia obu oby­wa­teli jed­nego z państw azjaty­c­kich doszło 3 sty­cz­nia br. w jed­nej z galerii hand­lowych w cen­trum Krakowa. Jak ustalili polic­jan­ci, obaj cud­zoziem­cy przy­jechali do stol­i­cy Małopol­s­ki dzień wcześniej i wyna­jęli pokój w jed­nym z hosteli na krakows­kich Grzegórzkach.

Reklama

Dogod­nym miejscem do prowadzenia przestępczej dzi­ałal­noś­ci okazał się być banko­mat na tere­nie jed­nej z krakows­kich galerii. Na czyt­nik kart płat­niczych spraw­cy zamon­towali tzw. nakład­kę, w postaci urządzenia elek­tron­icznego służącego do skanowa­nia pas­ka mag­ne­ty­cznego z numerem kon­ta potenc­jal­nych klien­tów. Na banko­ma­cie zamon­towana była również mini kam­era, która nagry­wała wprowadzane kody PIN. Taki zestaw urządzeń miał dostar­czać przestęp­com pełne dane z kart płat­niczych, z których korzys­tali klien­ci banko­matu. Zwyk­le infor­ma­c­je w postaci numeru kon­ta spraw­cy nagry­wa­ją na pasek mag­ne­ty­czny czystych kart, a wypła­ta tak spreparowany­mi kar­ta­mi dokony­wana jest w innym kra­ju niż nastąpiła kradzież danych.

Kiedy polic­jan­ci uzyskali infor­ma­cję, że na jed­nym z banko­matów w galerii najpraw­dopodob­niej zamon­towano niele­galne urządze­nie, urządzili zasadzkę. Po pewnym cza­sie koło banko­matu pojaw­ili się pode­jrzanie zachowu­ją­cy się mężczyźni o azjaty­c­kich rysach twarzy. Obaj zostali bezz­włocznie zatrzy­mani. U jed­nego z nich, w kieszeni ujawniono część urządzenia do kopi­owa­nia danych.

W trak­cie przeszuka­nia ich hotelowego poko­ju funkcjonar­iusze zabez­pieczyli 2 lap­topy oraz 4 dys­ki zewnętrzne z najpraw­dopodob­niej z pozyskany­mi niele­gal­nie dany­mi bankowy­mi, 4 gotowe do zamon­towa­nia urządzenia do skanowa­nia pas­ka mag­ne­ty­cznego kart banko­ma­towych oraz kamer­ki, a także urządzenia do zczy­ty­wa­nia i nagry­wa­nia danych na kar­ty. Ujawniono także 45 czystych kart płat­niczych, na które najpraw­dopodob­niej zapisy­wane miały być dane z kart płat­niczych oszukanych klien­tów. Zabez­piec­zono także pieniądze w różnych walu­tach na kwotę ok. 20 tys. zł.

Obaj mężczyzni w wieku 43 i 31 lat usłyszeli zarzu­ty podra­bi­a­nia środ­ków  płat­niczych ( art. 310 § 1) — za co grozi nawet 25 lat pozbaw­ienia won­noś­ci, a także czynienia przy­go­towań do podra­bi­a­nia ( art. 310 § 4 KK )  oraz posługi­wa­nia się urządzeni­a­mi do uzyski­wa­nia infor­ma­cji, do której nie są uprawnieni ( art. 267 § 3 KK ). Decyzją Sądu, 5 sty­cz­nia br. zostali tym­cza­sowo aresz­towani na 3 miesiące.

Close Menu
Close Panel