Historyczne odkrycie! Zidentyfikowano szczątki polskiego lotnika z dywizjonu 308

Grób niez­nanego pol­skiego lot­ni­ka, zna­j­du­ją­cy się w bry­tyjskiej kwa­terze wojen­nej na cmen­tarzu komu­nal­nym w Le Cro­toy we Francji, kry­je szcząt­ki poruczni­ka Tadeusza Stabrowskiego z 308. dywiz­jonu myśli­wskiego Pol­s­kich Sił Powi­etrznych w Wielkiej Bry­tanii. Tak wyni­ka z gene­ty­cznych badań porów­naw­czych, przeprowad­zonych przez spec­jal­istów z Pomorskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Szczecinie, wyko­nanych na zlece­nie Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Reklama

Fot. Tadeusz Stabrows­ki /​ archi­wum rodzinne /​ Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego

28 wrześ­nia 2017 roku spec­jal­iś­ci ze szczecińskiej uczel­ni ekshu­mowali szcząt­ki niez­nanego pol­skiego lot­ni­ka spoczy­wa­jące na cmen­tarzu w Le Cro­toy, aby prze­badać szkielet, arte­fak­ty oraz by pobrać prób­ki niezbędne do przeprowadzenia badań porów­naw­czych DNA. Prace były real­i­zowane pod nad­zorem miejs­cowych władz fran­cus­kich, przed­staw­iciela Komisji Wspól­no­ty Bry­tyjskiej ds. Cmen­tarzy Wojen­nych, w obec­noś­ci pra­cown­i­ka Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego oraz kon­sul z Ambasady RP w Paryżu.

Reklama

Porów­naw­cze bada­nia gene­ty­czne odby­wały się w Kat­e­drze Medy­cyny Sądowej Pomorskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Szczecinie, gdzie wcześniej zabez­piec­zono DNA od rodzin czterech lot­ników, którzy stra­cili swe życie w okoli­cach Le Cro­toy przed 12 kwiet­nia 1943 roku.

Porucznik Tadeusz Stabrows­ki po raz ostat­ni widziany był przez kolegę z dywiz­jonu 11 mar­ca 1943 roku, gdy na postrzelonym samolocie był zmus­zony wodować na Kanale La Manche. Udało mu się wydostać z Spitfire’a. Nieste­ty wod­nosamolot ratown­ict­wa morskiego, wysłany po niego, stracił go z oczu w cza­sie pode­jś­cia do lądowa­nia na wodzie i go nie ura­tował. Morze odd­ało ciało poruczni­ka Tadeusza Stabrowskiego na brzeg fran­cus­ki 12 kwiet­nia 1943 roku w okol­i­cy Le Cro­toy, gdzie został pochowany jako niez­nany pol­s­ki lot­nik.

Iden­ty­fikac­ja żołnierza Pol­s­kich Sił Zbro­jnych na Zachodzie, dzię­ki porów­naw­czym badan­iom DNA, to efekt współpra­cy Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, Pomorskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Szczecinie, Ambasady RP w Paryżu oraz his­to­ryków lot­nict­wa.

Cer­e­mo­nia wojskowa na cmen­tarzu w Le Cro­toy, związana z przy­wróce­niem imienia i nazwiska na nagrobku lot­ni­ka, wstęp­nie planowana jest na 11 mar­ca 2018 roku, dokład­nie 75. lat od śmier­ci pilota.

Źródło: Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego

Close Menu
Close Panel