13-letniej Amandy poszukują już od sierpnia. Może przebywać w Niemczech

18 sierp­nia 2017 r. w miejs­cowoś­ci Dubi­en­ka (woj. lubel­skie) zag­inęła Aman­da Kowal­czuk. Zagin­iona może prze­by­wać na tere­nie Niemiec. Ma 165 cm wzros­tu i niebieskie oczy. W dniu zaginię­cia miała 13 lat. Może potrze­bować pil­nej pomo­cy!

Reklama

Fot. ITAKA

Ktokol­wiek widzi­ał zagin­ioną lub ma jakiekol­wiek infor­ma­c­je o jej losie, pros­zony jest o kon­takt z Fun­dacją ITAKA — Cen­trum Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych pod numerem 116 000 lub +48 22 654 70 70. Moż­na również napisać w tej spraw­ie do ITAKI: itaka@​zaginieni.​pl. ITAKA gwaran­tu­je infor­ma­torom dyskrecję.

Link do pro­filu oso­by zagin­ionej: http://www.zaginieni.pl/jak-pomagamy/poszukiwanie-zaginionych/zagineli/profil-osoby/?o=20906

Reklama

Infor­ma­c­je o innych osobach zagin­ionych na www.zaginieni.pl.

Close Menu
Close Panel