Strażacy zbiorowo kilkukrotnie zgwałcili nastolatkę. Sprawa jest tak drastyczna, że sąd utajnił proces

Amerykańs­ki sąd w mieś­cie Stras­burg w stanie Wir­ginia oskarżył sześ­ciu strażaków o gwałt na 17-latce. Sprawa jest tak szoku­ją­ca, że pro­ces uta­jniono.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Sąd zde­cy­dował się podać dane oskarżonych do pub­licznej wiado­moś­ci. Są to: 26-let­ni Nathan Hirschberg, 24-let­ni Andrew Key, 36-let­ni Dale King, 21-let­ni Brad­ly Mar­lin, 32-let­ni Christo­pher Pan­gle i 25-let­ni Fabi­an Sosa.

Reklama

Upo­jona alko­holem nas­to­lat­ka była zas­traszana przez strażaków i kulkukrot­nie zgwał­cona w hotelu, mieszka­niu jed­nego z oskarżonych i w strażack­iej rem­izie. Sama poszkodowana mówi, że nie zgadza­ła się na współży­cie, cho­ci­aż to nie ona złożyła zaw­iadomie­nie.

Zro­bił to jeden z mieszkańców mias­ta po tym, jak natknął się na nagranie w jed­nym z ser­wisów społecznoś­ciowych. Okaza­ło się bowiem, że jeden z oskarżonych nagry­wał całe zdarze­nie.

Close Menu
Close Panel