Szokujące! Brutalne pobicie pod Krakowem. 16-latek najpierw uderzał pięścią, potem kopał po twarzy

W syl­we­strowy poranek polic­ja została poin­for­mowana o pobi­ciu, którego ofi­arą padł 50-let­ni mężczyz­na. Do zdarzenia doszło na tere­nie gminy Skaw­ina. Poin­for­mowani o napaś­ci skaw­ińs­cy polic­jan­ci zatrzy­mali spraw­cę tego bru­tal­nego czynu. Okazał się nim 16-let­ni mieszkaniec powiatu krakowskiego. Tuż po zdarze­niu chłopak trafił do Pol­i­cyjnej Izby Dziec­ka, a jego ofi­ara do jed­nego z krakows­kich szpi­tali.

Reklama

Fot. Shut­ter­stock

 

Do zdarzenia doszło 31 grud­nia 2017 roku na tere­nie gminy Skaw­ina. Nas­to­let­ni napast­nik zaatakował swo­ją ofi­arę w pobliżu miejs­ca jej zamieszka­nia.

Reklama

Początkowo uderzał mężczyznę pięś­cią w twarz, a kiedy ten upadł na ziemię nadal zadawał mu ciosy, tym razem kopiąc butem w oko­lice twarzy. Po wyład­owa­niu agresji napast­nik pozostaw­ił krwaw­iącego mężczyznę bez pomo­cy.

Zaalar­mowane o zdarze­niu służ­by szy­bko pojaw­iły się na miejs­cu. Poszkodowane­mu udzielona została pomoc medy­cz­na, a funkcjonar­iusze niezwłocznie przys­tąpili do usta­la­nia okolicznoś­ci zdarzenia, w wyniku czego zatrzy­mali spraw­cę tej bru­tal­nej napaś­ci. W chwili zatrzy­ma­nia 16-latek był nietrzeźwy, badanie wykaza­ło u niego 0,8 promi­la alko­holu w wydy­chanym powi­etrzu. Decyzją sądu rodzin­nego nielet­niego tym­cza­sowo umieszc­zono w młodzieżowym ośrod­ku wychowaw­czym.

Nielet­ni usłyszał zarzut popełnienia czynu kar­al­nego z art.157§1 kk mówią­cy o spowodowa­niu uszczer­bku na zdrow­iu. Zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o postępowa­niu w sprawach nielet­nich za popełniony czyn spraw­ca może zostać umieszc­zony w placów­ce wychowaw­czej lub zakładzie popraw­czym, gdzie nielet­ni mogą prze­by­wać do 21 roku życia.

Close Menu
Close Panel