Incydent w ukraińskiej elektrowni atomowej. PAA wydała oświadczenie

Jeden blok elek­trowni jądrowej Chmiel­nic­ka na Ukrainie został odłąc­zony od sieci elek­troen­er­gety­cznej 3 sty­cz­nia 2018 g. 0:57. Pol­s­ka Agenc­ja Atom­isty­ki poin­for­mowała na swo­jej stron­ie, że nie miało to wpły­wu na bez­pieczeńst­wo elek­trowni.

Reklama

By RLuts — Pra­ca włas­na, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25996874

 

Jak podała PAA, według między­nar­o­dowej skali INES poziom zdarzenia został zak­wal­i­fikowany jako najniższy — zerowy (brak wpły­wu na bez­pieczeńst­wo). Zdarze­nie nie spowodowało zagroże­nia radi­o­log­icznego.

Reklama

Sys­tem­aty­cz­na oce­na sytu­acji radi­a­cyjnej kra­ju jest prowad­zona przez Cen­trum ds. Zdarzeń Radi­a­cyjnych (CEZAR), stanow­iące wyo­dręb­nioną komórkę orga­ni­za­cyjną PAA.

Zada­nia Cen­trum ds. Zdarzeń Radi­a­cyjnych obe­j­mu­ją m.in. zbieranie, wery­fikację oraz anal­izę danych mon­i­toringowych, prowadze­nie baz danych i obsługę sys­temów infor­maty­cznych istot­nych dla oce­ny sytu­acji radi­a­cyjnej kra­ju, a także wery­fikację i anal­izę infor­ma­cji na tem­at zdarzeń radi­a­cyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radi­a­cyjne.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu
Close Panel