Tak wyglądał konwój wyjątkowo niebezpiecznego przestępcy [WIDEO]

Lubus­cy Polic­jan­ci zaan­gażowani byli w real­iza­cję kon­wo­ju 52-let­niego mężczyzny, człon­ka zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej dzi­ała­jącej m.in. na tere­nie wojew­ództ­wa zachod­niopo­morskiego. Za mężczyzną wys­taw­iony był Europe­js­ki Nakaz Aresz­towa­nia, a zatrzy­manie miało miejsce w Niem­czech. Zgod­nie z postanowie­niem Sądu w Szczecinie, trafił on do aresz­tu.

Reklama

Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowie­niem  z 18 kwiet­nia 2017 roku, na wniosek Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Szczecinie zde­cy­dował o tym, że 52-let­ni mieszkaniec Szczeci­na ma trafić do aresz­tu.

Reklama

Na mężczyźnie ciążyły bard­zo poważne zarzu­ty, związane m.in. z dzi­ałaniem w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej zaj­mu­jącej się obrotem znacznej iloś­ci narko­tyków i środ­ków psy­chotropowych, popeł­ni­an­iem przestępstw skar­bowych, w szczegól­noś­ci związanych z obrotem wyroba­mi tyto­niowy­mi bez pol­s­kich znaków skar­bowych akcyzy. Mężczyz­na prze­by­wał na wol­noś­ci. Poszuki­wany był Europe­jskim Nakazem Aresz­towa­nia.

Zatrzy­ma­nia 52-lat­ka dokon­ała niemiec­ka Polic­ja. W środę, 3 sty­cz­nia, mężczyz­na prze­trans­portowany został przez niemiec­kich stróżów prawa na jed­no z prze­jść granicznych. Od tego momen­tu odpowiedzial­ny­mi za kon­wój byli już lubus­cy polic­jan­ci.

Choć w głównej mierze przed­sięwz­ię­cie to real­i­zowane było przez Wydzi­ał Kon­wo­jowy, to wspar­ci oni zostali funkcjonar­iusza­mi Samodziel­nego Podod­dzi­ału Antyter­ro­rysty­cznego Policji KWP w Gor­zowie Wlkp. Dwa wozy bojowe pol­i­cyjnych antyter­ro­rys­tów oraz polic­jan­ci spec­jal­izu­ją­cy się w kon­wo­jowa­niu osób, sto­su­jąc pro­fesjon­alne zasady tak­ty­ki spraw­iły, że kolum­na pojazdów z zatrzy­manym mężczyzną bez­piecznie dotarła do jed­nego z aresztów śled­czych w wojew­ództwie lubuskim.

Close Menu
Close Panel