Odbierał paczkę. W pewnym momencie… rzucił się na kuriera

Polic­jan­ci z komis­ariatu w Jabłon­nie w wyniku ustaleń oper­a­cyjnych dotar­li do pode­jrzanego o doko­nanie rozbo­ju. Funkcjonar­iusze zatrzy­mali 25-let­niego Radosława Ż., który w sierp­niu ubiegłego roku najpraw­dopodob­niej w chwili, kiedy odbier­ał zamówioną paczkę, na klatce schodowej w bloku, zaatakował kuri­era i ukradł mu gotówkę w kwocie pon­ad 2 tysię­cy zło­tych. Wobec mężczyzny sąd zas­tosował tym­cza­sowy areszt na dwa miesiące.

Reklama

Fot. KSP

 

W sierp­niu tamtego roku do  Komis­ariatu Policji w Jabłon­nie wpłynęło zgłosze­nie doty­czące rozbo­ju. Pokrzy­wd­zonym był pra­cown­ik firmy kuri­er­skiej, który na klatce schodowej jed­nego z bloków w Jabłon­nie został zaatakował przez osobę odbier­a­jącą od niego przesyłkę.

Reklama

Spraw­ca uderzył ofi­arę pięś­cią w głowę i twarz, a potem ukradł mu pieniądze w kwocie pon­ad 2 tysiące zło­tych. Jak ustalili polic­jan­ci, napast­nik napadł na kuri­era kiedy ten wyjął plik pieniędzy, żeby wydać resztę mężczyźnie, który płacił za przesyłkę.

Funkcjonar­iusze przez kil­ka miesię­cy dokład­nie anal­i­zowali wszys­tkie infor­ma­c­je, dokony­wali sprawdzeń i przeprowadzili niezbędne czyn­noś­ci oper­a­cyjne. W następ­nym etapie poszuki­wali ustalonego pode­jrzanego Radosława Ż., mieszkań­ca powiatu wołomińskiego, który był już w przeszłoś­ci notowany przez Policję.

Śled­czy zgro­madzili mate­ri­ał dowodowy i doprowadzili 25-lat­ka do proku­ratu­ry. Tam proku­ra­tor przesłuchał pode­jrzanego, przed­staw­ił mu zarzut rozbo­ju i skierował sprawę do sądu wniosku­jąc o tym­cza­sowy areszt. Sąd zas­tosował tym­cza­sowy areszt wobec pode­jrzanego na dwa miesiące. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Close Menu
Close Panel