Zuchwały napad na bank w Nowym Targu. Sprawca nie był nawet zamaskowany

Polic­jan­ci z KWP w Krakowie i KPP w Nowym Tar­gu ustalili i zatrzy­mali mężczyznę pode­jrze­wanego o napad na bank w Nowym Tar­gu. Pode­jrze­wany wpadł wczo­raj w jed­nym z pen­sjonatów w Wiśle. Okazał się nim 36-let­ni mieszkaniec Dębi­cy, wcześniej poszuki­wany m.in. do odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w zakładzie karnym.

Reklama

Spraw­ca napadu na pol­i­cyjnym komis­aria­cie. Fot. Policja.pl

 

Do napadu doszło 19 grud­nia br. około godziny 17:00 w Nowym Tar­gu.

Reklama

Nieza­maskowany mężczyz­na po wejś­ciu do placów­ki banku zagroz­ił pra­cown­ikom, ster­ro­ry­zował ich odd­a­jąc jeden strzał z pis­to­le­tu (najpraw­dopodob­niej hukowego) w kierunku ściany, skradł gotówkę i zbiegł w niez­nanym kierunku.

W wyniku inten­sy­wnej pra­cy oper­a­cyjnej polic­jan­tów Wydzi­ału Krymi­nal­nego KWP w Krakowie i KPP w Nowym Tar­gu ustalono kto mógł dokon­ać tego rozbo­ju i gdzie może prze­by­wać.

Wczo­raj, tj. 28 grud­nia 2017 roku, około godz. 23:00, w jed­nym z pen­sjonatów w Wiśle nowotarscy i krakows­cy funkcjonar­iusze zatrzy­mali pode­jrze­wanego mężczyznę. Okazał się nim 36-let­ni mieszkaniec Dębi­cy, wcześniej poszuki­wany m.in. do odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w zakładzie karnym. Zabez­piec­zono również różnego rodza­ju przed­mio­ty wskazu­jące na jego udzi­ał w przestępst­wie. Mężczyznę osad­zono do dys­pozy­cji proku­ratu­ry w pol­i­cyjnych pomieszczeni­ach dla zatrzy­manych.

W najbliższym cza­sie planowane jest przesłuchanie zatrzy­manego jak i przeprowadze­nie szeregu innych czyn­noś­ci pro­ce­sowych w tej spraw­ie. Polic­jan­ci usta­la­ją także, czy zatrzy­many nie jest związany z inny­mi rozbo­ja­mi. Za popełnione przestępst­wo grozi mu kara do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci, przy czym w przy­pad­ku recy­dy­wy kara ta może zostać pod­nie­siona.

Close Menu
Close Panel